กาฬสินธุ์ – ชื่นชม “โพนทอง” คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

 


เทศบาลตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) จากกรมอนามัยร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระดับเกียรติบัตร ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป
วันที่ 9 เมษายน 2566 นายสุดใจ บัวลอย นายกเทศมนตรีตำบลโพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ ในการประชุมประจำเดือน ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ ตนในนามตัวแทนเทศบาลตำบลโพนทอง ได้เข้ารับใบประกาศการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) ประจำปี 2566 ระดับเกียรติบัตร ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป EHA 4001 โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้มอบ
นายสุดใจกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ เทศบาลตำบลโพนทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับเกียรติบัตร และได้รับหนังสือรับรองจากกรมอนามัยร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) และการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) โดยใบประกาศการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมดังกล่าว รับรองโดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
“โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัยได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงสู่เมืองสุขภาพดี กำหนดเป้าหมายเพื่อสนับสนุนท้องถิ่นชุมชน ให้มีศักยภาพในการจัดการคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายเข้มแข็งชุมชนมีศักยภาพ ประชาชนสุขภาพดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการมีสุขภาพดี” นายสุดใจกล่าว
สำหรับเทศบาลตำบลโพนทอง มีเนื้อที่ 26.28 ตร.กม. ประกอบด้วยมี 10 ชุมชน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูง ขณะที่ ประชาชนประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง และเกษตรกรรมโดยทำนาปี นาปรัง และปลูกผักสวนครัว รวมทั้งมันสำปะหลังและนาหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์ เดิมอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก และบางส่วนอยู่ในเขตใช้น้ำของโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ หลังจากที่นายสุดใจ บัวลอย ได้เข้ามาทำหน้าที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลโพนทอง ยังได้ประสานงานกับโครงการชลประทานกาฬสินธุ์และสำนักงานประปาภูมิภาคกาฬสินธุ์ เพื่อขอขยายพื้นที่ใช้น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้ปัจจุบันนี้พี่น้องประชาชน ได้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภค ตลอดจนประกอบอาชีพทำนาปรังอย่างเพียงพอ ซึ่งจะส่งผลดีระยะยาว ให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้อย่างยั่งยืน และหนุนเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Related posts