(ชมคลิป) ปชส.หนองบัวลำภู จัดเสวนา ทิศทางการพัฒนาประเทศผ่านเสียงของประชาชนจากการเลือกตั้ง 14 พค.66

ผู้สื่อข่าวแจ้งว่าวันนี้ 30 มีค.66 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดหนองบัวลำภู นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการ เสวนาทิศทางการพัฒนาประเทศ ผ่านเสียงของประชาชน จากการเลือกตั้ง ภายใต้โครงการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนง สถานีวิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ผู้บริหารสถานีวิทยุ ผู้ดูแลเพจ ผู้ดูแลหอกระจายข่าวและเสี่ยงตามสาย อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อป.มช.) เข้าร่วมกิจกรรม
โดย นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า สื่อมวลชนและ เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ที่สร้างสรรค์ถือเป็นกำลังสำคัญของจังหวัด ที่จะสามารถสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่และความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือการเลือกตั้ง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชนได้ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา จังหวัดหนองบัวลำภู มีประชาชน ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง คิดเป็นร้อยละ 67.68 และมีประชาชนมากกว่าร้อยละ 30 ที่ไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในปี 2566 นี้ ได้ตั้งเป้าให้ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ให้ได้ ร้อยละ 80 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งจังหวัด
ในขณะเดียวกัน นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวจุฑามาศ จิเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการเสวนาโดย นางสาปิยนาถ ปิยพัฒน์ชนะสกุล ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมเสวนาในประเด็น ทิศทางการพัฒนาประเทศ ผ่านเสียงของประชาชน จากการเลือกตั้งพร้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง รวมถึงแนวปฏิบัติในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. รวมถึงการตอบข้อชักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น
นอกจากนั้นผู้เสวนา ยังได้แจ้งในส่วนของการเตรียมการเลือกตั้ง การรับสมัครการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2566 ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ตลอดจนการไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง ข้อห้าม ข้อปฏิบัติทั้งผู้สมัครและผู้ไปใช้สิทธิ์ให้สื่อมวลชนได้รับทราบ ทั้งนี้เพื่อให้สื่อมวลชนทุกสาขาอาชีพ และ เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับรู้และเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติ ในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและเข้าใจถูกต้อง และเตรียมพร้อม ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้


สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู