อุบลราชธานี – หยุดข้อมูลลวง Stop Fake, Spread Facts “ปลุกสังคม รู้เท่าทันข้อมูลลวง”

 


วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ เต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงานโครงการหยุดข้อมูลลวง Stop Fake, Spread Facts “ปลุกสังคม รู้เท่าทันข้อมูลลวง” ภายใต้โครงการรณรงค์สร้างความรู้เพื่อยับยั้งและรู้เท่าทันข้อมูลลวง

โครงการนี้เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีในประเด็นด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันทางสังคม และส่งเสริมสถาบันสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ในการผลักดันให้เกิดการใช้คำว่า “ข้อมูลลวง” แทน คำว่า “ข่าวปลอม” เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของประเภทสื่อและสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนของคำว่า “ข่าว” ที่ต้องยึดโยงกับความถูกต้องและจริยธรรมเป็นหลักสำคัญ


กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) โครงการ Facts-story Festival ที่จัดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้ และในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีก 9 จังหวัดตลอดเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมนี้ จะช่วยให้ภาคประชาชนรู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลลวง ขณะที่ภาคสื่อมวลชนยึดมั่นในจริยธรรมการทำงานและผลิตข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อคานอำนาจกับสื่อใหม่ที่ใคร ๆ ก็ผลิตเนื้อหาได้ ความร่วมมือกันจากภาคส่วนหลายฝ่ายจะเป็นพลังสำคัญให้ปัญหาข้อมูลลวงลดน้อยลงต่อไป