กาฬสินธุ์ – กอ.รมน.ภาค 2 ขับเคลื่อนโครงการอีสานอยู่ดีมีสุข

 


กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์อยู่ดีมีสุข ธนาคารน้ำใต้ดิน ทั้งแบบเปิดและแบบปิด ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ประเทศปฏิรูปประเทศ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมขับเคลื่อนโครงการอีสานอยู่ดีมีสุข กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสอง (ศปม.กอ.รมน.ภาค 2) โดยมีพลโทธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยภาคที่ 2 รองผอ.รมน.ภาค (1) เป็นประธาน พล.ต.ฉกาจพงษ์ หงส์ทอง รอง ผอ.ศปม..กอ.กมน.ภาค 2และคณะ ร่วมประชุม ทั้งนี้ มีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ พ.อ.กฤตติภูมิ หอมหวน รองผอ.กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงเกียรติ ล้านพลแสน นายก อบต.หนองตอกแป้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุม พร้อมตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานของกอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานคนและอาหาร


พลโทธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยภาคที่ 2 รองผอ.รมน.ภาค (1) กล่าวว่า ในการติดตามงานโครงการอีสานอยู่ดีมีสุข เป็นโครงการที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก ให้ประชาชนได้มีสภาพชีวิตที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยจะใช้กระบวนการรับรู้ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมวางแผนและร่วมรับรู้ความสำเร็จ ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศไทย ซึ่งมีปัญหาในด้านการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้น้ำเพื่อการเกษตร


พลโทธวัชชัยกล่าวอีกว่า กอ.รมน.ภาค 2 จึงได้เสนอโครงการอีสานอยู่ดีมีสุข ในการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งธนาคารน้ำใต้ดินหน้าทดลองทำมาแล้ว ได้รับความสำเร็จมีผลการวิจัยรองรับว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคนน้ำได้อย่างถาวร มีผลคุ้มค่าในการลงทุน


สำหรับในจ.กาฬสินธุ์จะได้ทำความตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมการปกครอง กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น และกอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเป็นจังหวัดนำร่องในการก่อสร้าง ธนาคารน้ำใต้ดิน ทั้งแบบเปิดและแบบปิด ซึ่งได้สำรวจและกำหนดพื้นที่เป้าหมายธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิดจำนวน 1แห่ง ในพื้นที่บ้านหนองหมากฟัด หมู่ 9 ต.หนองตอกแป้น อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยได้รับงบประมาณจำนวน 1 ล้านบาท และพื้นที่เป้าหมายธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิดจำนวน 100 บ่อ งบประมาณ 1 ล้านบาท เป็นพื้นที่นำร่องในปีงบประมาณ 2566 โดยจะขับเคลื่อนโครงการกาฬสินธุ์อยู่ดีมีสุขให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ประเทศปฏิรูปประเทศต่อไป