พ่อเมืองศรีสะเกษ เปิดการแข่งขันทักษะการใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตร สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


เมื่อเร็วๆนี้ ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะการใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2566 โดยมี นายปวิช รัตวาลย์ นายอำเภอพยุห์ พร้อมด้วย นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ดร.ฐิตารีย์ ไตรสรณปัญญา คณะที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรแปลงใหญ่ จาก 22 อำเภอของ จ.ศรีสะเกษ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

นายวิชัย กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษมีแปลงใหญ่ จำนวน 436 แปลง เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวน 154 แปลง เป็นแปลงใหญ่จากกรมส่งเสริม การเกษตร 36 แปลง กรมปศุสัตว์ 3 แปลง กรมการข้าว 1209 แปลง และการยางแห่งประเทศไทย 6 แปลง ได้รับงบประมาณ ทั้งสิ้น 713,367,959 บาท จัดสรรให้แก่แปลงใหญ่นำไปจัดซื้อเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตร อาทิ รถแทรคเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว โดรนการเกษตร และเทคโนโลยีการเกษตรอีกหลากหลายประเภท ก่อให้เกิดรายได้จากการใช้และการให้บริการเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตรของกลุ่มแปลงใหญ่จังหวัดศรีสะเกษ เป็นมูลค่ากว่า 120 ล้านบาท

ทั้งนี้ การใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ถือเป็นกลไกในการพัฒนาการเกษตรยุคใหม่ของประเทศ เพื่อทดแทนแรงงาน ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลา และยกระดับความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีทางการผลิตสินค้าเกษตรของประเทศ อีกทั้งยังเกิดการพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ให้มีทักษะความสามารถในการใช้และการให้บริการเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตร

ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่กลุ่มแปลงใหญ่จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดแข่งขันแสดงทักษะความสามารถการใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตร โดยคณะกรรมการแปลงใหญ่จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น ซึ่งภายในงานมีการแข่งขันทักษะการขับรถแทรคเตอร์ และการบังคับโดรนเพื่อการเกษตร การนิทรรศการและจำหน่ายผลผลิดทางการเกษตรจากส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการต่อยอดกระบวนการผลิตด้านคุณภาพมาตรฐานแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่และเชื่อมโยงตลาด สร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิต และการลดต้นทุนการผลิตสินค้าทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรต่อไป.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน