ชัยภูมิ (ชมคลิป) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ CPRU OPEN HOUSE 2023


ณ.อาคาร CPRU SMART COMPLEX มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน เมื่อ เวลา 09.00 – 16.30 น. วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ CPRU OPEN HOUSE 2023 ณ. CPRU SMART COMPLEX มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมี ผศ.ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน โดย มี นาย กอบชัย บุญอรณะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ, นาย ประทีปแสง พลรักษา รองผู้อำนวยการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ, นายปรีชา ชูสกุล ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คุณครู และนักเรียน จากโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ มากกว่า 1,000 คน


สำหรับกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ CPRU OPEN HOUSE 2023 ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน และผู้ปกครองได้เข้ามาสัมผัสบรรยายการการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งเมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิแล้ว จะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยตรวจตามความต้องการของสังคม และบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิต้องมีงานทำ 100% ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ โดยภายในงานฯได้มีการแสดงผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมมากมาย อาทิ บรรยายพิเศษหัวข้อ “เคล็ดลับความสำเร็จของคนรุ่นใหม่” โดย คุณณัฐิยา ยศรุ่งเรือง เจ้าของเพจ Kethy and George, กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรของแต่ละคณะ เช่นโชว์หุ่นยนต์ และศิลปะเคลื่อนไหว พร้อม ถาม- ตอบ เพื่อลุ้นรับรางวัล, การแนะแนวการศึกษาต่อ และกิจกรรมบนเวทีของรุ่นพี่แต่ละคณะ ซึ่งการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ยังคงเปิดรับสมัครอยู่ ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ที่ www.cpru.ac.th หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-815111

วิรัตน์ ดวงแก้ว ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ