พ่อเมืองศรีสะเกษ เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่โคก หนอง นา โมเดล

 

เมื่อเร็วๆนี้ ที่แปลงโคก หนอง นา นางเข็มพร จำปาทอง บ้านโปร่งสามัคคี ม.5 ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่โคก หนอง นา โมเดล และโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมี นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย ดร.วุฒิเดช ทองพูล ประธานเครือข่าย โคก หนอง นา จังหวัดศรีสะเกษ นายสมยศ รันจวน พัฒนาการอำเภออุทุมพิสัย นายฉัตรชัย ไชยโยธา ประธานเครือข่าย โคก หนอง นา อำเภออุทุมพรพิสัย นายนิรุตย์ เกษกุล นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายโคก หนอง นา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายฉัตรชัย ไชยโยธา ประธานเครือข่ายโคก หนอง นา อำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวว่า อำเภออุทุมพรพิสัย ได้มีโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 98 แปลง และโครงการ ตำบล 2 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของสำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 35 แปลง และมีการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่าย 1 คณะเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมให้มีความต่อเนื่องในลักษณะการเอามื้อสามัคคีเป็นประจำทุกเดือนเวียนไป

ซึ่งแต่ละแปลงพร้อมมีการจัดการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆทุกเดือน สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้กำหนดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการของส่วนราชการในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัยจำนวน 133 แปลง โดยเริ่มมาตั้งแต่ ภายใต้สโลแกน โคก หนอง นา 2566 สู่อนาคต เพื่อให้แต่ละแปลงเป็นศูนย์เรียนรู้ขยายผลให้ครัวเรือนอื่น ๆ นำไปปรับใช้และเป็นการแก้ไขปัญหาความยางจนอีกช่องทางหนึ่ง ตามแนวทาง 1 ร้าน 1 โซน ในการนำผลผลิตมาฝากจำหน่าย ซึ่ง ในปี 2566 นี้ จังหวัดศรีสะเกษ ขยายปลูกกาแฟโรบัสตาศรีสะเกษ ให้ครอบคุมทั้ง 22 อำเภอ เพื่อให้เป็นของฝากของระลึกประจำถิ่นศรีสะเกษเหมือนทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมให้มีความต่อเนื่องในลักษณะการบูรณาการ ความร่วมมือและความสามัคคี ความเข้มแข็งของคนในชุมชน ให้มีความมั่นคงยั่งยืน เพื่อให้แต่ละแปลงได้เป็นศูนย์เรียนรู้ขยายผลให้ครัวเรือนอื่นๆและสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สามารถนำตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในอีกช่องทางหนึ่ง ตามแนวทาง 1 ร้าน 1 โซน ในการนำผลผลิตมาฝากจำหน่ายต่อไป.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน

Related posts