หนองบัวลำภู – จัดแถลงข่าว การจัดงานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2023

พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู จัดแถลงข่าว การจัดงานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2023
ชม ชิม ช็อป สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าพื้นเมือง อาหาร ของดี ของเด่น จังหวัดหนองบัวลําภู ระหว่างวันที่ 18-27 มกราคม 2566 ณ บริเวณสนามสมเด็จนเรศวรมหาราช อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู ในงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําปี 2566

ที่วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลําภู (ขวัญตา)บ้านหนองกุง ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งการจัดแถลงข่าวในครั้งนี้ จังหวัดหนองบัวลําภู โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู จัดแถลงข่าว การจัดงาน “แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2023” ที่จะจัดขึ้นในงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําปี 2566 ระหว่างวันที่ 18 – 27 มกราคม 2566 ณ บริเวณสนามสมเด็จนเรศวรมหาราช อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู โดยมีนายอนุพงศ์ คําภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู พร้อมด้วย นายเสฎฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลําภู ร่วมแถลงข่าว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู สื่อมวลชนร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้


นายอนุพงศ์ คําภูแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลําภู กล่าวว่า จังหวัดหนองบัวลําภู มีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนกระจายอยู่ในพื้นที่ทุกอําเภอ โดยเฉพาะสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้า มีกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตผ้าพื้นเมืองที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงระดับประเทศ
ดังนั้นจังหวัดหนองบัวลําภู จึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมและสร้างเครือข่าย เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและสถาบันทางด้านการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง กิจกรรมยกระดับผ้าทอจังหวัดหนองบัวลําภู สู่สากล (แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2023) “งานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล” ในระดับจังหวัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์หรือแปรรูปพื้นผ้าเพื่อเพิ่มมูลค้า รวมไปถึงเป็นการขยายตลาด ผ้าทอของจังหวัดหนองบัวลําภูให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายออกไปสู่สากล
ซึ่งกิจกรรมภายในครั้งนี้ จัดขึ้นในงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําปี 2566 โดยในส่วนกิจกรรมหลักๆ ที่สืบสานกันมาทุกๆ ปีไม่ว่าจะกิจกรรมบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดหนองบัวลําภู พิธีสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชมขบวนแห่ พิธีรําบวงสรวงโดยกลุ่มสตรีจังหวัดหนองบัวลําภู นิทรรศการ การออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้า พื้นเมือง หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มากกว่า 60 ร้านค้า


ชมการประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง การประกวด อาหารพื้นบ้านจานเด็ด การประกวดสาวงามหนองบัวลําภู การประกวดร้องเพลงกํานันผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชน การประกวด ร้องเพลงนักเรียนนักศึกษา การประกวดแฟชั่นโชว์เดินแบบผ้าไทย และพบกับสวนสนุกชุดใหญ่ การแสดงหมอลํา การแสดง ดนตรี การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง
ทางด้าน นายเสฎฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลําภู กล่าวว่า ปีนี้เราได้รับความร่วมมือจากหลายกลุ่ม หลายฝ่าย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มผู้ค้าปลีกและค้าส่ง (Trader) ด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองเข้าร่วมออกบูธจําหน่ายสินค้า จํานวนไม่น้อยกว่า 60 คูหา ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผ้าทอพื้นเมืองภายในจังหวัด ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอื่นๆ ที่โดดเด่นของจังหวัดหนองบัวลําภู และผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทอื่นๆ ของต่างจังหวัดที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ


นอกจากนั้นภายในงานยังมีการแสดงนิทรรศการผ้าทอมีชีวิต ที่เป็น การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิต ภูมิปัญญาด้านต่างๆ ด้านการทอผ้า เช่น สาธิตการทอผ้า การสาวไหม การปั่นฝ้าย การ ย้อม การมัดหมี่ กิจกรรมอื่นที่แสดงถึงกระบวนการผลิตผ้าทอ และนิทรรศการที่สื่อถึงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “ต้นไม้ประจําจังหวัด” นํามาใช้ประโยชน์ต่อยอดภูมิปัญญาผ้าทอ


นิทรรศการโครงการตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผัก สวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารประกอบ ด้วยข้อมูลโครงการ กระบวนการขับเคลื่อนโครงการ ผลการดําเนินงาน ตัวอย่างพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จ สาธิตกิจกรรมที่สําคัญของโครงการ


สําหรับกิจกรรมในปี 2566 นี้มีการประกวดมากกว่า 10 กิจกรรม อาทิ กิจกรรมแฟชั่นโชว์นายแบบ นางแบบมือ อาชีพและกิตติมศักดิ์การประกวดแฟชั่นโชว์ประเภทประชาชนทั่วไป การประกวดแฟชั่นเด็ก “Fashion Kids” การประกวด แฟชั่นองค์กรสตรี การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทประชาชนทั่วไป การประกวดรําวงมหาดไทย การประกวดร้องเพลง นักเรียน นักศึกษา การประกวดกิจกรรมการแสดง “สาวประเภทสอง” การประกวดประกอบอาหารเมนูผักสร้างความมั่นคง ทางอาหาร “อาหารก่อกําเนิดเกิดจากดิน” และการประกวดกิจกรรมมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ


นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่ให้ทุกท่านที่มาเยี่ยมชมงานรวมลุ่นเป็นผู้โชคดี มากมายหลากหลายรางวัล ซึ่งหนึ่งในนี้ก็มีกิจกรรม “แซะแล้วแชร์” ที่จะหาผู้โชคดีจํานวน 3 คนต่อวัน การร่วมสนุกง่ายๆ เพียงแค่ท่านถ่ายภาพภายในงานแล้วแชร์ผ่าน Facebook ของท่านเอง พร้อมติด Hatchtag “แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล” การตัดสินก็คือใครที่มียอดไลน์สูงสุด 3 ลําดับแรกของวัน รับของรางวัลไปเลย ส่วนวัน สุดท้ายของการจัดงานมาลุ่นกันเพียง 1 ท่านเท่านั้นที่จะได้รับรางวัลใหญ่ครับ พบกับการแสดงจากศิลปินชื่อดังทุกวัน พร้อมรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และกิจกรรมลุ่นรับของรางวัลต่าง ๆ มากมาย
พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเชิญชวนชม ชิม ช็อป สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าพื้นเมือง อาหาร ของดี ของเด่น จังหวัดหนองบัวลําภู ระหว่างวันที่ 18-27 มกราคม 2566 ณ บริเวณสนามสมเด็จนเรศวรมหาราช อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ภาพและข่าว /สาวเกดประเทศไทย รายงาน