บึงกาฬ – จัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022)

 


เมื่อเวลา 10.00น.วันที่ 28 ธ.ค.65 ณ สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี รอง ผวจ.จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022) โดยให้ความสำคัญของการสร้างสุขภาพดินที่ดีซึ่ง จะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัย ทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามแนวคิด One Health ซึ่งหมายถึงการพัฒนาสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันให้มีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน โดยมี นายพัชรพล คาดบัว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการ หมอดินอาสา เกษตรกร นักเรียนนักศึกษาและ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม


โดยรอง ผวจ.จังหวัดบึงกาฬ นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพและวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น ได้กล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ กล่าวเปิดกิจกรรม และ นำผู้เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์วันดินโลก


ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ (UN) มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสที่ได้รับการถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม”จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เป็นพระองค์แรกของโลก ที่ทรงมีวิสัยทัศน์และปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนคำกล่าวรายงานวันดินโลก ปี 2565


ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ