ขอนแก่น – “บิ๊กหมอก” ร่วมงานปัจฉิมนิเทศและก่อตั้ง “ชมรมทวิปริญญาโทรัฐประศานศาสตร์” และบริหารธุรกิจ ม.รามคำแหง ขอนแก่น

“บิ๊กหมอก” ร่วมงานปัจฉิมนิเทศและก่อตั้ง “ชมรมทวิปริญญาโทรัฐประศานศาสตร์”
และบริหารธุรกิจ ม.รามคำแหง ขอนแก่น

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมงานปัจฉิมนิเทศและก่อตั้ง “ชมรมทวิปริญญาโทรัฐประศานศาสตร์และบริหารธุรกิจ”มหาลัยรามคำแหง จังหวัดขอนแก่น โดยมี อ.ดร.นิคม เจียรจินดา ผศ.ดร. สมเกียรติ อินทวงศ์ อ.ดร.วรินทร์ธร ธรสารสมบัติ ร่วมงานและรศ.ดร.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ เป็นประธานในพิธี นางสมจินตนา ศิลป์ทองทิพย์ประธานนักศึกษาทวิตปริญญาโทรุ่นที่ 1 เป็นประธานจัดงานและประธานชมรมฯมีนักศึกษาโครงการทวิปริญญาโท มาร่วมงานจากหลายจังหวัด เช่นชัยภูมิ ลพบุรี เพชรบูรณ์ ศรีสะเกษและกรุงเทพมหานคร โดยนายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ทวิปริญญาโทรุ่น 17 ร่วมงานพร้อมยังได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ได้ขอบคุณทางประธานผู้จัดงาน
จังหวัดขอนแก่น

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มองถึงความสำคัญของความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนักศึกษาโครงการทวิปริญญาโทรัฐประสานศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีการบูรณาการร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาและองค์การและทางผู้จัดยังได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะสืบสานความเป็นหนึ่งเดียวกันร่วมมือช่วยเหลือกันและมีการบูรณาการร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพสืบไป ขอขอบคุณคณะผู้ดำเนินงานและผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมทุกท่านให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานและเป็นตัวอย่างให้จังหวัดอื่นๆได้จัดกิจกรรมขึ้นในครั้งต่อไป.