กาฬสินธุ์ – เลขาธิการสภากาชาดไทย มอบนโยบาย พันธกิจ แก่เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และกิ่งกาชาดอำเภอ

 


ดร.เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมประชุมกับเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กิ่งกาชาดอำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอสมเด็จ และอำเภอร่องคำ เพื่อมอบนโยบายสภากาชาดไทย บทบาท ภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางทางสังคม การช่วยเหลือผู้ประสบภัย


(23 ธ.ค. 65) ดร.เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กิ่งกาชาดอำเภอกุฉินารายณ์ กิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ และกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ เพื่อมอบนโยบายสภากาชาดไทย พบปะสมาชิกเหล่าชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ ให้รับทราบถึงภารกิจ บทบาทในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ ดังพระราชดำรัสของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ว่า “เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอได้เป็นกำลังสำคัญของสภากาชาดไทยในส่วนภูมิภาค ในการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้เดือดร้อนในท้องถิ่นของตน ตลอดจนการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ในฐานะตัวแทนของสภากาชาดไทย” โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และกิ่งชาดอำเภอทั้ง 3 แห่ง จำนวน 130 คน เข้าร่วมการประชุม ซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่จะได้รับทราบนโยบายของสภากาชาดไทย การออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง การกำหนดแผนออกรับบริจาคโลหิต การช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การบรรเทาทุกข์ การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาด พร้อมใจกันออกปฏิบัติหน้าที่โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย