หนองบัวลำภู – สาฯสุขหนองบัวลำภู ขับเคลื่อนยุทธการจังหวัดต้นแบบสีขาว ติวเข้มทางปัญญาให้ผู้นำชุมชน

สาฯสุขหนองบัวลำภู ขับเคลื่อนยุทธการจังหวัดต้นแบบสีขาว ติวเข้มทางปัญญาให้ผู้นำชุมชนดูแลผู้ป่วยยาเสพติดและจิตเวชในชุมชนแบบยั่งยืน รุ่นที่ 2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมโรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้นำชุมชนประกอบด้วย รพ.สต./PCU ผู้นำชุมชน ตัวแทน อสม. โดยในวันนี้เป็นการประชุมในรุ่นที่ 2 ประกอบด้วย ตัวแทนจากอำเภอศรีบุญเรือง อำเภอนากลาง และ อำเภอสุวรรณคูหา โดยมี นายอนุชา พัดสถาน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมฯ ในขณะที่ นพ.ประวิทย์ ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุข และคณะทำงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม

นายอนุชา พัดสถาน ปจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายสำคัญให้จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดต้นแบบสีขาวในการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด โดยใช้กระบวนการชุมชนเป็นฐานในการค้นหา ชักชวนและร่วมดูแลช่วยเหลือผู้ใช้ยาเสพติด โดยการนำรูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน( community based Treatment : CBTx)มาดำเนินการไปพร้อมกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและหมู่บ้าน การบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน เป็นการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดให้การบำบัดฟื้นฟูใกล้บ้าน หรือภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการ ตั้งแต่การค้นหา คัดกรอง บำบัดฟื้นฟู และการติดตามดูแลช่วยเหลือทางสังคม รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต จากการใช้สารเสพติด ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญที่หน่วยงานทุกภาคส่วนและชุมชนจะเข้ามาดำเนินการร่วมกัน

ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ฝึกอบรมบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการคัดกรอง แยกแยะวิเคราะห์ประเภทความรุนแรงของผู้ใช้ยา ผู้เสพยา และผู้ติดยาเสพติด การรักษาดูแล พร้อมทั้งส่งต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในสถานที่เหมาะสม รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพทางสังคมในการให้ชุมชนบำบัดฯ การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยบูรณาการกับศูนย์อำนวยการขจัดปัญหาความยากจนพัฒนาคนทุกทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ(ศจพ.อ.)เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน(ความเดือดร้อนของประชาชนทุกเรื่อง) ซึ่งจะต้องดำเนินการในเรื่องงาน งบ ระบบ คน

ตั้งแต่ การสร้างทีมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับตำบล หมู่บ้าน ชุมชน กำหนดภารกิจทีมขับเคลื่อนให้ชัดเจนและถือเป็นภารกิจหน้าที่ที่จะต้องปฎิบัติประจำและต่อเนื่อง และจัดการวางระบบการปฎิบัติให้ชัดเจนการส่งต่อข้อมูลการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพติด และผู้ติดยาเสพติดในชุมชนเพื่อการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพทางสังคม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมอาชีพ ความเป็นอยู่ การศึกษา และอื่นๆ ขึ้น

ในขณะที่ นายแพทย์ประวิทย์ ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าจากแนวทางและนโยบายดังกล่าวข้างต้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ ความรู้เพื่อการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดและจิตเวชในชุมชนแบบยั่งยืน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดูแลบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต จากการใช้ยาเสพติดในชุมชน ให้ได้รับการติดตาม ดูแล และช่วยเหลือ ในด้านต่างๆอย่างเหมาะสม จนกว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ลด ละ เลิก ยาเสพติดได้และส่งคืนคนดีกลับสู่สังคม นพ.ประวิทย์ฯกล่าวถึงที่ไปที่มาในท้ายที่สุด

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู