(ชมคลิป) อำเภอวังสะพุงจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี

 


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ลานกิจกรรมสวนสาธารณคลองบุ่งคล้า เขตเทศบาลเมืองวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี มีผู้รักสุขภาพ จากชมรมรักสุขภาพวังสะพุง ชมรมแอโรบิคสำนักงานสาธารสุขวังสะพุง ชมรมลีลาศวังสะพุง ชมรมแอโรบิคเมืองเลย ชมรมแอโรบิควังน้ำเย็น ชมรมผู้สูงอายุวังสะพุง ชมรม อสม.วังสะพุง เจ้าหน้าที่เทศบาลวังสะพุง แขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี กว่า 200 คน


นางสาวสุพิชญนันทน์ พัชรสุขมงคล ประธานชมรมรักสุขภาพอำเภอวังสะพุงกล่าวว่า
ความเป็นมาของชมรมรักสุขภาพอำเภอวังสะพุงเกิดจากการรวมตัวกันของคนรักสุขภาพ มารวมตัวกันเพื่อมาออกกำลังกาย แบบเต้นแอโรบิคแดนซ์ โดยได้จัดหาเครื่องเสียง ครูนำเต้นที่ผ่านการอบรมเป็นอย่างดี จากวิทยาศาสตร์และการกีฬามาเป็นครูนำเต้นๆ มีสมาชิกปัจจุบัน 60 คน มีการเก็บค่าสมาชิกเป็นรายเดือน, เดือนละ150 บาท มีกล่องหยอดเหรียญ หรือใครไม่มีก็ไม่ต้องจ่าย ทุกสิ้นเดือนจะมีการจับฉลากของขวัญให้กับสมาชิกทุกเดือน


วัตถุประสงค์ในการจัดงานในวันนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนได้มารู้จักกิจกรรมของชมรมฯว่าเรามีสถานที่พร้อมในการออกกำลังกาย เชิญชวนให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย มาใช้สถานที่แห่งนี้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีกับชุมชนและสังคมโดยรวมเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการออกกำลังกายส่งต่อรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป ขอขอบคุณเทศบาลเมืองวังสะพุง โดย ไพบูลย์ เขมะประสิทธิ์.นายกฯ ให้การสนับสนุนทุก จัดหาครูนำเต้น น้ำดื่มตลอดการออกกำลังกายพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกทุกอย่างเทศบาลก็มาดูแลให้ทั้งหมด โดยให้สวนสาธารณะคลองบุ่งคล้า เป็นแลนด์มาร์คของการออกกำลังกายของอำเภอวังสะพุง


ด้านนายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอวังสะพุงกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่มีผลมาจากการพัฒนาและกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมา ทำให้วิถีชีวิตการดำรงชีวิตและพฤติกรรมของประชาชนเปลี่ยนไป การใช้ชีวิตประจำวันของเราในปัจจุบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น ทำให้เรามีการเคลื่อนไหว ร่างกายน้อยลง รวมทั้งการรับประทานอาหารในปริมาณที่มากเกินความต้องการของร่างกาย รับประทาน อาหารรสหวานจัด เค็มจัด และอาหารที่มีไขมันสูง เหล่านี้ เป็นพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อ เช่น ภาวะอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น


โดยสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคประการหนึ่ง คือ ประชาชนขาดความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรครวมถึงขาดพฤติกรรมที่เหมาะสมในการป้องกันโรคนั้นๆ ซึ่งปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตไม่น้อยกว่า 36 ล้านคนทั่วโลกในแต่ละปี หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ63 ของสาเหตุการตายทั้งหมด คาดประมาณความสูญเสียทางเศรษฐกิจในช่วง 15 ปี ข้างหน้าประมาณ 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังถึงร้อยละ75 หรือประมาณ 320,000 คนต่อปี เฉลี่ยชั่วโมงสะ 37 คน อันดับหนึ่ง คือโรคหลอดเลือดสมองคิดเป็นร้อยละ 4.59 หรือประมาณ 28,000 คน รองลงมาคือโรคหัวใจขาดเลือด โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ตามลำดับ ขอให้การดำเนินงานกิจกรรมตามแผนงานโครงการโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย