มหาสารคาม (ชมคลิป) อว.สานต่อโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ระดับตำบลแบบบูรณาการคนในชุมชนยกระดับสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน

 


ที่ห้องประชุมรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อากาคเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ U2T x RSP@มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) กิจกรรมที่ 1 U2T Show&Share โดยมี อาจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และคณะให้การต้อนรับ


ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) นับเป็นผลดีอย่างยิ่งในการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยไปพัฒนาชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการที่มีคุณภาพ และเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน และประชาชนทั่วไปให้เกิดการเข้าใจและเข้าถึงประโยชน์จากการปรับบทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงาน เพื่อที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไป


โดยวันนี้มีกลุ่ม U2T ในพื้นที่มาออกบูธจำนวน 28 บูธในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นตัวอย่างมีช่องทางการขายออนไลน์ มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างตำบล ระหว่างจังหวัด ในการต่อยอดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ต้องทำให้เกิดความยั่งยืน ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น