อบจ.หนองบัวลำภู เตรียมความพร้อม ‘คน งาน เงิน’ เปิดฉากรับ ‘ถ่ายโอน รพ.สต.’

อบจ.หนองบัวลำภู เตรียมความพร้อม ‘คน งาน เงิน’ เปิดฉากรับ ‘ถ่ายโอน รพ.สต.’ กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นความท้าทายของระบบสุขภาพ ทั้งในการบริหารจัดการระบบ และการจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ในช่วงเริ่มสูญญากาศย้ายบ้านใหม่

เมื่อวันก่อนที่ห้องประชุมโรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ หนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงส่งมอบภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูโดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร รอง ผวจ.นภ. รักษาราชการแทน ผวจ.หนองบัวลำภู ทันตแพทย์กวี วีระเศรษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 8 อุดรธานี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู นายอำเภอทั้ง 6 อำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในทุกอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และ คณะผู้บริหารของ อบจ.หนองบัวลำภู กว่า 500 คน เข้าร่วมพิธี

ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ด้วยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ 2564 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 กำหนดให้ทุกส่วนราชการหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ดร.วุฒิพงษ์ฯนายก อบจ.หนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อมาถึงจุดนี้ รพ.สต.ในทุกพื้นที่ต้องย้ายสังกัดจากกระทรวงสาธารณสุข มาสังกัดกระทรวงและหน่วยงานใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการตามแนวทางและขั้นตอนตามระเบียบกฎหมายดังกล่าวมาเป็นลำดับ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จำนวน 83 แห่ง (ตามหนังสือสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/3130 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565) และได้รับถ่ายโอนบุคลากรด้านสาธารณสุข (ตามหนังสือสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ นร 0208 .06/ว4796 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565) ข้าราชการ จำนวน 305 คน พนักงานราชการจำนวน 1 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 179 คน และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 50 คน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับการถ่ายโอนบุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งสิ้นจำนวน 535 คน


และเพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู โรงพยาบาลหนองบัวลำภู โรงพยาบาลชุมชน 5 แห่ง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 82 แห่ง จึงได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อกำกับดูตามกฏหมายต่อไป


ในส่วนของการบริหาร ด้านรูปแบบบริการ มาตรฐานการบริการ กำลังคนที่จะให้บริการ ค่าตอบแทน สวัสดิการ การกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพของผู้ให้บริการใน รพ.สต.รวมไปถึงระบบข้อมูลการให้บริการ ระบบยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาที่ รพ.สต. เคยได้รับสนับสนุนจากโรงพยาบาลชุมชน ระบบการเงินการคลังที่ รพ.สต. เคยได้รับงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบบการกำกับดูแล รพ.สต. ที่เคยได้รับจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ช่วงแรกต้องเป็นพี่เลี้ยงในช่วงเริ่มต้นของการถ่ายโอนตามภารกิจเพื่อลดความกังวลและเป็นที่พึงของประชาชนที่มีความทุกข์กายทุกข์ใจให้ลดน้อยลง.นายก อบจ.หนองบัวลำภู กล่าวด้วยความมั่นใจ

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู