เลย (ชมคลิป) เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลครบเป้าหมาย ปี 2565 @ ชุมชนเลยรักษ์ ฮักเลย จังหวัดเลย

 


วันที่ 27 ต.ค.65 ที่โรงเรียนหนองหินวิทยาคม อ.หนองหิน จ.เลย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดกิจกรรม CSR โครงการ“เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” ประจำปี 2565 มี ลงนามความร่วมมือ โดยนายสมคิด เกษดาผอ.โรงเรียนหนองหินวิทยาคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน ลงนามความร่วมมือโดย นายสมคิด เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม นายพงษ์ศักดิ์ ภูเผือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน นางนิภาภรณ์ เหลืองสุวรรณ โทรคมนาคมจังหวัดเลย มีนางอภิรดี อาษาพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคล และนางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมเป็นสักขีพยาน
นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ NT ที่ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือซึ่งจะเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชน และสอดรับกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดเลย ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการให้ความรู้ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR


สร้างคุณค่าส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนด้วยการอบรมด้านดิจิทัลให้กับเยาวชนเพื่อนำประโยชน์มาใช้ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Online ที่จะทำให้สามารถสัมผัสและเข้าถึงชุมชนได้จากทุกมุมโลก ทั้งยังส่งเสริมในเรื่อง Internet of Things : IoT ชุมชน โดยผ่านแปลงสาธิต Smart Farming ซึ่งโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักเรียนในฐานะที่เป็นลูกเกษตรกรสามารถเห็นภาพแล้วนำไปสื่อสารต่อยังผู้ปกครองได้ว่าสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ กลายเป็นเกษตรรุ่นใหม่ สามารถนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับแปลงเกษตร ที่สามารถสร้างผลผลิตที่สูงขึ้น คุณภาพดีขึ้น และมีตลาดรองรับจากการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ได้
นางอภิรดี อาษาพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า NT ดำเนินธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมและบริการดินายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ NT ที่ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือซึ่งจะเป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชน และสอดรับกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดเลย ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการให้ความรู้ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR สร้างคุณค่าส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนด้วยการอบรมด้านดิจิทัลให้กับเยาวชนเพื่อนำประโยชน์มาใช้ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Online ที่จะทำให้สามารถสัมผัสและเข้าถึงชุมชนได้จากทุกมุมโลก ทั้งยังส่งเสริมในเรื่อง Internet of Things : IoT ชุมชน โดยผ่านแปลงสาธิต Smart Farming ซึ่งโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักเรียนในฐานะที่เป็นลูกเกษตรกรสามารถเห็นภาพแล้วนำไปสื่อสารต่อยังผู้ปกครองได้ว่าสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ กลายเป็นเกษตรรุ่นใหม่ สามารถนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับแปลงเกษตร ที่สามารถสร้างผลผลิตที่สูงขึ้น คุณภาพดีขึ้น และมีตลาดรองรับจากการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ได้ จิทัลของประเทศ ภายใต้กรอบสำคัญ คือ เป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืน (Sustainability)


โดยโครงการ “เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” เป็นโครงการที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านความสามารถหลัก (Core Competency) ขององค์กรในด้านบริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัล โดยให้ความสำคัญในส่วนของเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงาน ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) โดยโครงการ “เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” ดำเนินกิจกรรมในการสร้างความรู้ด้านดิจิทัลให้กับชุมชนใหม่ในปี 2565 มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมให้เยาวชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ นำไปพัฒนาต่อยอดประชาสัมพันธ์สินค้า ผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้แพร่หลายผ่านโซเชียลมีเดีย รวมทั้งนำไปใช้งานด้านการเกษตรสมัยใหม่แปลงสาธิต Smart Farming ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม CSR after process ที่สนับสนุนและสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีตั้งแต่ระดับเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล ด้าน IoT หรือ Internet of Things เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน


โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ได้พัฒนาเยาวชนจากชุมชนเดิมของโครงการกว่า 74 ชุมชน 68 จังหวัดทั่วประเทศ และชุมชนใหม่ต่อเนื่องของปีนี้อีก 4 ชุมชน รวมเป็น 78 ชุมชน/72 จังหวัด โดยปี 2565 โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ดำเนินกิจกรรมในการสร้างความรู้ด้านดิจิทัลให้กับชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศครบแล้ว จำนวน 4 ชุมชน คือชุมชนตักสิลานคร จังหวัดมหาสารคาม ชุมชนเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม ชุมชนโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร และชุมชนเลยรักษ์ ฮักเลย จังหวัดเลย เป็นชุมชนลำดับที่ 4 ของปีนี้ และในปี 2566 NT ได้เตรียมแผนงานด้าน CSR ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ในอีก 5 จังหวัดที่เหลือ ซึ่งจะทำให้มีชุมชนในโครงการฯ ครบทั้งประเทศรวม 77 จังหวัด

ชุมชนเลยรักษ์ ฮักเลย จังหวัดเลย เป็นชุมชนลำดับที่ 4 ของปี 2565 นี้ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง NT องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน และโรงเรียนหนองหินวิทยาคม รวม 3 หน่วยงาน เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เยาวชนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์ โดยการอบรมพัฒนาความรู้ให้เยาวชนเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องสำหรับเด็กและเยาวชนทั้งการถ่ายภาพ การตัดต่อวิดีโอ รวมถึงการทำสื่อออนไลน์ผ่าน Facebook ,YouTube ,Website ,Tiktok เป็นต้น รวมถึงการสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน ด้วยการสร้างรายได้ โดยการขายสินค้าออนไลน์ผ่านตลาดออนไลน์ การให้ความรู้ผ่านนิทรรศการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล Smart Farming แสดงนิทรรศการแนะนำการดำเนินงานด้านการเกษตรสมัยใหม่รูปแบบของแปลงเกษตรอัจฉริยะ IoT


ซึ่งที่ผ่านมาการได้เข้าไปเพิ่มทักษะให้ความรู้ด้านดิจิทัล เพื่อไปปรับใช้ด้านเศรษฐกิจ ด้านเกษตรกรรม ที่สนองนโยบายภาครัฐด้าน Smart City Thailand ที่มีการยกระดับบริการและรูปแบบการทำงาน และเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีความทันสมัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมกิจกรรมนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของชุมชนในจังหวัดเลย มาร่วมออกร้าน อาทิ ผลิตภัณฑ์ เสื่อ/ผ้าพื้นบ้าน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยไผ่ใต้ ตระกร้าพลาสติก กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก กระปุกออมสิน กลุ่มของที่ระลึกกระบอกไม้ไผ่ บ้านผางาม ผ้าพื้นเมืองโอทอป กลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านหินเกิ้งพัฒนาโอทอป ผ้าบ้านลาด โอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านลาด โอทอป แจ่วบองสุกรสเด็ด กลุ่มปลาร้าบองสุก เป็นต้น

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย