พร้อมแล้ว! สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ปี 65 ชูยกระดับ Thailand Competitiveness ทางรอดประเทศจากวิกฤติซ้อนวิกฤติ

วันนี้ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40
นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และเครือข่าย จัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ในวันที่ 25-27 พ.ย.65 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภายใต้หัวข้อ “Connect the dots : Enhancing Thailand Competitiveness” โดยวาระเร่งด่วนที่หอการค้าฯ ตั้งเป้าหมายร่วมกับภาครัฐและเอกชน คือการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่ม SME ที่จะต้องได้รับการสนับสนุนให้ เกิดการปรับตัว ด้วยการน าเอา Digital Transformation มาใช้ รวมถึงจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นทางออกในการฟื้นเศรษฐกิจ ท่ามกลางวิกฤติซ้อนวิกฤติจากนี้ไปจนถึงปี2566 คาดว่าตลอดเวลาของการจัดงาน จะมีผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐ และ เอกชนทั่วประเทศ เดินทางมาไม่ต่ำกว่า 1,000 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ซึ่งจะมีส่วนช่วย สร้างความคึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดในช่วงปลายปีนี้อีกด้วย ทั้งนี้ หากประเทศไทยสามารถยกระดับ Competitiveness ได้จะช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้ อีกมาก โดยเฉพาะภาคอสังหาทรัพย์ของไทย จะเป็นตัวดึงดูดนักลงทุน ตลอดจนกลุ่ม Talent ต่าง ๆ จากทั่วโลก มาทำงานและพักอาศัยระยะยาวในไทย ซึ่งจะสร้างเม็ดเงินให้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้อีกมหาศาล เป็นอีกหนึ่ง เครื่องยนต์ที่จะมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นอกเหนือจากภาคการท่องเที่ยว และภาคการส่งออก ในปีหน้า
การยกระดับ Competitiveness จะยิ่งช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในพื้นที่ EEC และเชื่อมั่นว่า จากโมเดลความส าเร็วนี้ จะขยายไปยังระเบียงเศรษฐกิจแห่งใหม่ ๆ ในทุกภาคให้เกิดขึ้นจริง ทั้งระเบียงเศรษฐกิจ ภาคเหนือ (NEC) ภาคอีสาน (NeEC) ภาคกลาง-ตะวันตก (CWEC) และภาคใต้ (SEC) นอกจากนั้น ในปี 2566 ถือเป็นปีที่สำคัญอีกปีหนึ่ง ซึ่งหอการค้าไทยจะครบรอบ 90 ปี และมีเป้าหมาย สำคัญคือ การยกระดับ Competitiveness ของประเทศไทย โดยหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด และเครือข่าย ทั่วประเทศ จะร่วมกันส่งเสริมความเข้มแข็งของ SME ไทยให้สามารถแข่งขันได้ โดยตั้งเป้าหมายระดมสมาชิกเพิ่ม จาก 1 แสนราย เป็น 2 แสนราย ภายใน 3 ปีข้างหน้า (ภายในปี 2568)สำหรับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึง จ.อุบลราชธานี ที่ยังมีน้ำท่วมสูง เชื่อว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติในเร็ววันนี้ ส่วนภาคกลางตอนล่างสถานการณ์น้ำยังคงต้อง เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นพื้นที่ปลายน้ำ และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหอการค้าไทย ได้ยกระดับการประเมินตัวเลขความเสียหายจากน้ำท่วม จาก 5,000-10,000 ล้าน บาท เป็น 22,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นภาคเกษตร 10,000 ล้านบาท และนอกจากภาคเกษตร 12,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะกระทบหนักในบางจังหวัดและบางพื้นที่เท่านั้น ซึ่งอาจจะกระทบในระยะสั้น โดยเฉพาะในด้านการขนส่งที่ยากล าบากขึ้น แต่จะไม่กระทบในระยะยาว จึงประเมินว่าจะกระทบต่อจีดีพีประเทศ ประมาณ 0.21%” นายสนั่น กล่าว ด้าน นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะจังหวัดเจ้าภาพร่วมจัด สัมมนา กล่าวว่า จ.อุบลราชธานี เคยได้รับโอกาสในการจัดงานสัมมนาฯ ครั้งที่ 16 ในปี 2542 หรือกว่า 23 ปีที่แล้ว ได้สร้างตำนานหมูยอยักษ์ ซึ่งเป็นหมูยอขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ท าให้ทุกคนรู้จักหมูยอเมืองอุบลฯ มาจนทุกวันนี้ สำหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ จังหวัดได้ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง ยืนยันว่าจังหวัดมีความพร้อมในการจัดงานให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัย และจะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศที่จะ เดินทางมาเยี่ยมเยือน จ.อุบลราชธานีในครั้งนี้ โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัด หลังจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่คลี่คลายลง ด้าน นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการ พัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวเสริมว่า ในฐานะตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด หอการค้าจังหวัดทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมแรงร่วมใจ และจุดประกายให้กับทุกภาค ส่วนเข้ามามีส่วนร่วม โดยหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ระดมความเห็นและจัดล าดับความสำคัญในการ ปลุกเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดอุบลราชธานี ให้กลับมาเดินได้อย่างรวดเร็ว ภายหลัง สถานการณ์โควิด 19 และน้ำท่วมคลี่คลายลง เพื่อเตรียมน าเสนอต่อหอการค้าไทยในปลายนี้ ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิแนวทางการสร้างประโยชน์จากการเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว การขยายผลโมเดลการเลี้ยงโคไทย ให้กลายเป็นโคเนื้อระดับพรีเมียม การส่งเสริมโครงการ “1 หอ 1 Happy Model” เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม BCG โครงการท่องเที่ยวเลียบริมโขง 7 จังหวัด ตั้งแต่เลยถึงอุบลราชธานีเร่งรัดการก่อสร้างสะพานมิตรภาพลาว-ไทย แห่ง ที่ 6 (นาตาล-ละคอนเพ็ง) และข้อเสนอจัดท าแผนการบริหารจัดการน น้ำลุ่มนน้ำภาคอีสาน เป็นต้นด้าน นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะที่หอกาค้าจังหวัดเจ้าภาพร่วม จัดสัมมนา ยืนยันการเตรียมความพร้อม และมองโอกาสของการจัดงานนี้ เป็นการเปิดประตูต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน สัมมนาฯ จากทั่วประเทศ ให้ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ที่มีความเจริญก้าวหน้า มีความร่วมสมัย แต่ยังคงมีกลิ่นอายของชาว จ.อุบลราชธานี ให้ได้สัมผัสกันอย่างอบอุ่น
นอกจากนี้ยังมี นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานจัดงานของ หจว.อุบลราชธานี ดร.สุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อำนวยการ สสปน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ต.อ. ดร.รินณวัฒน์ ภูวัฒนติกานต์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมแถลงความพร้อมในการจัดเตรียมงาน การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีและผู้น าภาคเอกชนหลายท่านมาร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ สำคัญ ๆ อาทิEnhancing Economic Performance for Thailand Competitiveness : ฟื้นเศรษฐกิจไทย เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง, การเพิ่มความสามารถในการ แข่งขันของภาคธุรกิจไทย ยุค 5.0 โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), Enhancing Business Efficiency : โลกเปลี่ยน เราปรับ โดย นางสาวปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ Accenture ประเทศไทย, Enhancing Trade Facilitation for Thailand Competitiveness : เปิดการค้าไทย มิติใหม่สู่สากล โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์เป็นต้น โดยภายหลังจากการระดมสมองของนักธุรกิจทั่วประเทศ หอการค้าไทยจะมีการจัดทำข้อเสนอแนะและ แนวทางในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทย รวบรวมเป็นสมุดปกขาวเสนอให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ภาพ/ข่าว : ยงยุทธ ผูกพันธ์ รายงาน