ศรีสะเกษ – เทศบาลตำบลไพรบึง ผุดโครงการ “เค็มแต่ไข่ ใจไม่เค็ม” ฝึกอาชีพเด็ก-เยาวชน

“ศรีสะเกษ” เทศบาลตำบลไพรบึง ผุดโครงการ “เค็มแต่ไข่ ใจไม่เค็ม” ฝึกอาชีพเด็ก-เยาวชน ทำไข่เค็มพอกดินจอมปลวก แห่งเดียวในโลก


เมื่อเร็วๆนี้ นายพงศ์ณพัศ สุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลไพรบึง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลไพรบึง กิจกรรม “เค็มแต่ไข่ ใจไม่เค็ม” ขึ้น ที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารเรียน 4 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายสุจินต์ หล้าคำ ผอ.โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม พร้อมด้วย นางภรภรณ์ ท่อนทองแดง ผอ.กองการศึกษาเทศบาลตำบลไพรบึง น.ส.นาถชญา เสนคราม ประธานคณะกรรมการสภาเด็กและยาวชนเทศบาลตำบลไพรบึง คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน จาก 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน โรงเรียนอนุบาลไพรบึง และโรงเรียนบ้านสวาย-สนวน เข้าร่วมกิจกรรมด้วย


ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอไพรบึง มีความตระหนักรู้จักรักษาเห็นคุณค่าความสำคัญ มีความรู้ และทักษะ ตลอดทั้งการได้ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข อันเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนการสร้างความรัก สามัคคีในการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ
สำหรับ อ.ไพรบึง มีคำขวัญว่า “เมืองล้านเป็ด เพชรพระธาตุ ปราสาทใหญ่ ไทยสี่เผ่า” ซึ่งชาวอำเภอไพรบึง มีบึงนกเป็ดน้ำขนาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชมนกเป็ดน้ำ และเทศบาลตำบลไพรบึง ได้ส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงเป็ด เพื่อนำไข่มาทำ “ไข่เค็มพอกดินจอมปลวก” ซึ่งเป็นไข่เค็มที่มีรสชาติอร่อย ไม่เค็มมาก และเชื่อว่ามีเพียงแห่งเดียวในโลกที่ทำไข่เค็มจากดินจอมปลวก และยังให้คุณค่าทางโภชนาการ โดยขณะนี้กำลังเร่งส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้ประชาชน ต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน