มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดศูนย์ส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความคิดและพฤติกรรมความสุจริตทางวิชาการของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดศูนย์ส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความคิดและพฤติกรรมความสุจริตทางวิชาการของนักศึกษา และยกระดับมาตรฐานการบริหารงานด้านการส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการ

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดศูนย์ส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการ ที่อาคารรัตนพิทยา ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อใช้เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการพัฒนานักศึกษาให้มีความซื่อสัตย์สุจริตในการเรียนและการทํากิจกรรมต่างๆ ทางด้านวิชาการ โดยมี รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์สถาพร เริงธรรม หัวหน้าโครงการศูนย์ส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ
นักวิจัยในโครงการ ตลอดจนคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงนักวิชาการอาวุโสจากต่างประเทศที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกิจกรรม

รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการ (KKU Academic Honesty Center) จะเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานพัฒนากิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความคิด และพฤติกรรมของนักศึกษาที่มีต่อการประพฤติตนที่มีความสุจริตทางวิชาการให้เพิ่มขึ้น รวมถึงใช้เป็นองค์กรในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษา และหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับความสุจริตทางวิชาการเสนอต่อมหาวิทยาลัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและพัฒนากิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทางด้านการส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการให้เพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นพื้นที่การเรียนรู้ตัวอย่างกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทย ได้มาศึกษาเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการส่งเสริมการดำเนินงานดังกล่าวได้เป็นอย่างดีต่อไป

ทางด้าน รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ขับเคลื่อนเรื่องความสุจริตในทุกมิติ และถือว่าเรื่องความสุจริตทางวิชาการเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมกับสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) University of Georgia และ International Center for Academic Integrity (ICAI) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ดําเนินโครงการวิจัยเรื่อง การเข้าร่วมเครือข่ายการวิจัยเพื่อประเมินระดับความสุจริตทางวิชาการ (Academic Integrity) ระดับนานาชาติ (ICAI-McCabe Survey) โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญคือ เพื่อศึกษาถึงแนวทางในการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้นําเอาแนวคิด แนวทางปฎิบัติ และมาตรฐานการดําเนินงานของ McCabe-ICAI Academic Integrity Survey มาพัฒนาการสร้างความสุจริตทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย อันจะส่งผลให้ สามารถยกระดับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นในระดับนานาชาติ รวมทั้งสามารถใช้ในการพัฒนานักศึกษาให้มีจิตสํานึกในความซื่อสัตย์สุจริตของนักศึกษาให้เพิ่มขึ้นก่อนที่จะจบการศึกษาเพื่อไปทํางานในด้านต่างๆ ในอนาคต และเพื่อให้การจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวประสบความสําเร็จตามที่คาดหวัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดทําโครงการเปิดศูนย์ส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการนําร่องการจัดตั้งศูนย์ฯ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไป โดยได้ร่วมกับสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) และ University of Georgia จัดทํากิจกรรมต่างๆ ที่ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมการเปิดที่ทําการศูนย์ส่งเสริมความสุจริตทางวิชาการ ที่มีคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยในโครงการ ตลอดจนคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงนักวิชาการอาวุโสจากต่างประเทศที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยคาดหวังว่า ผลของการดําเนินโครงการนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนกระบวนการเสริมสร้างความสุจริตทางวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ประสบความสําร็จตามที่คาดหวังไว้ต่อไปในอนาคต

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าวจังหวัดขอนแก่น รายงาน