อุบลฯ ประกวดกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ดีเด่น ระดับประเทศ

ที่ศูนย์การเรียนรู้การรณรงค์เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนตามพระราชดำริ กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน บ้านบัวเทิง ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย คณะกรรมการการประกวดกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ดีเด่น ระดับประเทศปี 2565 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ประเมิน ให้คะแนน โดยมี นายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วย นายธนัท ชายทวีป นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอ สมาชิก กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านบัวเทิง เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่ให้การต้องรับ และ ร่วมตอบข้อซักถามในการประเมิณฯ และชมนิทรรศการ เยาวชนคนรุ่นใหม่, Young Smart Farmer เครือข่าย Smart Farmer ต้นแบบ กลุ่มเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ “เกษตรอินทรีย์”สำหรับการประกวดกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ดีเด่น เป็นการส่งเสริมขยายผลเผยแพร่กลุ่มที่มีการทำการเกษตรบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นที่รู้จักมากขึ้น กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองโครงการพระราชดำริ ได้จัดการประกวดกลุ่มดังกล่าวชึ้น ซึ่งในปี 2565 นี้ นับเป็นปีแรกที่มีการจัดการประกวดฯ โดยมีกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจาก 24 จังหวัด ทั่วทั้งประเทศเข้าร่วมประกวด ที่ผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีอำเภอที่เข้าร่วมโครงการนี้ จำนวน 5 อำเภอ ประกอบไปด้วย อำเภอสว่างวีระวงศ์ / นาจะหลวย / ดอนมดแดง / วารินชำราบ และ อำเภอตระการพืชผล โดย สมาชิกดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “พออยู่ พอกิน พอประมาณ ทำทุกอย่างอย่างมีเหตุผล เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโดยใช้ความรู้อย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัวเทิง ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 จังหวัด ร่วมประกวดกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ดีเด่น ปี 2565 โดยที่เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรและธรรมชาติ ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมการทำเกษตรแบบผสมผสาน ศึกษาเรียนรู้เทคนิควิธีการทำการเกษตรกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งมีสโลแกนประจำกลุ่มว่า… ‘มีตู้เยนข้างบ้าน มีพยาบาลใกล้ตัว ทุกครอบครัว มีโรงปุ๋ย’

ภาพข่าว : ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี รายงาน