ขอนแก่น-ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พัฒนาถนนคนเดินตั้วเนาะเมืองไผ่ ยกระดับสู่มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี Street Food Good Health

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พัฒนาถนนคนเดินตั้วเนาะเมืองไผ่ ยกระดับสู่มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี Street Food Good Health กรมอนามัย เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวและประชาชน ได้จับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้า อาหารที่มีคุณภาพสะอาด รสชาติอร่อย

เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยมีนายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นายกฤษฎ์ ชัยมาตย์ นายวรพล ภัคสุขชัย และนายมนัส มาซา รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ และฝ่ายข้าราชการพนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมกันออกตรวจประเมินรับรองมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี Street Food Good Health ณ ถนนคนเดินตั้วเนาะเมืองไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในถนนอาหารให้ได้มาตรฐาน อันจะส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีควบคู่ไปกับการได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย

นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรี กล่าวว่า ได้นำเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 7 และคณะกรรมการเดินตรวจประเมินเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ออกตรวจประเมินรับรองมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี พื้นที่ถนนคนเดินตั้วเนาะเมืองไผ่ ระหว่างเวลา 19.00 – 21.00 น. พร้อมแนะนำการพัฒนาปรับปรุงต่อยอดสู่การเป็นพื้นที่
Street Food Good Health เพื่อให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สัญจรผ่านอำเภอบ้านไผ่ ได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้า อาหารที่มีคุณภาพสะอาด รสชาติอร่อยอันเป็นการขยายผลจากมิติสุขภาพของประชาชน ไปสู่มิติเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป.

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่น รายงาน