ศรีสะเกษ – “นอภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ” นำชาวบ้านเร่งกำจัดผักตบชวา-วัชพืชขวางทางน้ำ มุ่งแก้ปัญหาภัยแล้ง-น้ำท่วม

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ลำห้วยผือพับ บ้านผือใหญ่ หมู่ที่ 12 ต.ผือใหญ่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายประยูร เดชหาญ นายกเทศมนตรีตำบลผือใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผือใหญ่ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมด้วยเป็นจำนวนมาก


นายประยูร กล่าวว่า ผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆ ล้วนเป็นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง เนื่องจากการขยายตัวของผักตบชวาและวัชพืชต่าง ๆ กีดขวางการไหลของน้ำ และทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน ไม่สามารถเป็นแหล่งรองรับน้ำได้ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขัง นับเป็นปัญหาที่เร่งด่วนที่ต้องดำเนินการแก้ไข เพื่อให้แหล่งน้ำสามารถรองรับน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้และไม่ทำให้น้ำท่วมขัง และยังเป็นการอนุรักษ์ พื้นฟู ทัศนียภาพของแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน
ซึ่ง เทศบาลตำบลผือใหญ่ เล็งเห็นถึงปัญหาความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผือใหญ่ อสม. อปพร. และประชาชนชาวตำบลผือใหญ่ ในการร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีเป้าหมาย กำจัดวัชพืช ในลำห้วยผือพับ ช่วงบ้านผือใหญ่ ระยะทาง 600 เมตร ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเพื่อปรับปรุงพื้นฟู สภาพแวดล้อมของลำห้วยผือพับ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอในการใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนอีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ //รายงาน