ขอนแก่น (ชมคลิป) “ประภัตรฯ” มอบโคให้กับเกษตรกร พร้อมเสนอโครงการสร้างอาชีพ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบโคให้กับเกษตรกร ในโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จังหวัดขอนแก่น พร้อมเสนอทางเลือก “โครงการสานฝันสร้างอาชีพ” มุ่งสร้างรายได้ครัวเรือนเกษตรกร

            เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโค ในโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้นำภาคประชาชน และเกษตรกรเข้าร่วม

นายประภัตร กล่าวว่า โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานมอบโค ให้แก่เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน ให้มีโคเป็นของตนเอง และขยายผลให้กับเกษตรกรข้างเคียงเป็นปัจจัยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้มูลโคเป็นปุ๋ยคอก ได้โคเป็นทรัพย์สินของตนเอง เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการรวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน นอกจากนี้ ยังได้แนะนำ “โครงการสานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร” และกำชับให้ส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เร่งทำประชาสัมพันธ์โครงการ และสนับสนุนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยโครงการดังกล่าวฯ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. โดย ธ.ก.ส จะปล่อยสินเชื่อให้เป็นทุนหมุนเวียนแก่เกษตรกร สำหรับใช้ประกอบอาชีพการเกษตรเน้นอาชีพที่มีตลาดรองรับ โดยกระทรวงเกษตรฯ จะช่วยหาตลาดให้ มีการประกันราคารับซื้อผลผลิต สามารถสร้างรายได้ในระยะสั้น 4-6 เดือน ซึ่งธ.ก.ส. ได้รับการอนุมัติวงเงินกว่า 30,000 ล้านบาท ปล่อยกู้เป็นรายบุคคล หนี้เสียสามารถกู้ได้ สามารถใช้บุคคลรวม 3 คน หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ โดยจะปล่อยกู้สูงสุดรายละ 100,000 บาท/1-3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 และปีที่ 4 – 5 ดอกเบี้ยตามปกติของธนาคาร

ด้านนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ จำนวน 56,244 ราย โคเนื้อ จำนวน 287,429 ตัว โคนม จำนวน 39,661 ตัว และกระบือ จำนวน 45,230 ตัว รวมทั้งสิ้น 372,320 ตัว  มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 26 อำเภอ จำนวน 2,949 ราย เป็นโค จำนวน 2,088 ตัว แบะกระบือ จำนวน 875 ตัว รวมทั้งสิ้น 2,963 ตัว โดยการมอบโคในครั้งนี้ เป็นการมอบให้แก่เกษตรกรในอำเภอเมือง อำเภอน้ำพองและอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่น จำนวนทั้งสิ้น 54ราย จำนวนโค 54 ตัว