นครพนม – ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

 


วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายขันชัย ขันทะชา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ทีมแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนแบบครบวงจรในจุดเดียว ภายใต้กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม และจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศลและสดุดีเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (18 กรกฎาคม)


โดยก่อนการให้บริการนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพ ประธานในพิธีได้นำทุกคนถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้นกล่าวเทิดพระเกียรติฯ ใจความว่า ปวงข้าพระพุทธเจ้าล้วนประจักษ์แจ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงเป็นพระมิ่งขวัญและทรงเป็นปูชนียบุคคลที่เคารพสักการะยิ่งของพสกนิกรชาวไทย ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในด้านการแพทย์ การพยาบาล การพัฒนา สิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ ทรงเสด็จเยี่ยมชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือและพระราชทานความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข เสื้อผ้าและอาหาร ชาวไทยภูเขาจึงถวายพระสมัญญานามพระองค์ว่า “แม่ฟ้าหลวง” หมายถึงผู้เสด็จมาจากฟากฟ้าเพื่อมาปัดเป่าทุกข์แก่ราษฎร

ทรงจัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เมื่อพุทธศักราช 2512 และทรงเป็นองค์นายิกากิตติมศักดิ์ ทรงมีพระราชหฤทัยที่แน่วแน่ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลแก่ประเทศชาติ ทั้งนี้ องค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหชาติหรือยูเนสโก ได้เฉลิมพระเกียรติยกย่องให้พระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญโลกด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การพัฒนามนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2543 และเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ปวงข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยข้าราชการ อาสาสมัคร พอ.สว. และประชาชนชาวจังหวัดนครพนม จึงได้พร้อมใจกันร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะดำเนินการสนองงาน พอ.สว.เพื่อสืบสานพระปณิธานตลอดไป


โดยกิจกรรมในครั้งนี้เริ่มจากการแนะนำส่วนราชการต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รู้จักเพื่อที่จะสามารถเข้าไปใช้บริการได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการน้อมนำพระราชกรณียกิจที่พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมและช่วยเหลือราษฎรยังที่ต่าง ๆ ไปถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับรู้ นำนโยบายของรัฐบาลที่กำลังดำเนินการไปสร้างการรับรู้และเข้าใจให้กับประชาชน จากนั้นจึงได้ร่วมกันมอบพันธุ์ปลา มองเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน มอบเครื่องสูบน้ำและรางวัลชาวไร่ดีเด่นให้กับเกษตรกรต้นแบบ มอบทุนการศึกษาและจักรยานให้กับนักเรียนผู้ยากไร้ และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ จากนั้นจึงแยกย้ายกันไปเข้ารับบริการตามบูธต่าง ๆ ที่ส่วนราชการต่าง ๆ นำไปให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการ ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและรับคำปรึกษาด้านสุขภาพ การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด การทำทันตกรรม การนวดแผนไทย การเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะในด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ที่ดิน ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การเลือกใช้พลังงาน การทำบัตรประชาชน การตัดผมฟรี การทำประกันสังคม การซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ การอบรมทำอาหารเพื่อฝึกอาชีพเสริมหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว ไปจนถึงการรับคำปรึกษา คำแนะนำด้านการลงทุน กฎหมาย การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน การรับแจกพันธุ์ต้นไม้ การขึ้นทะเบียนและทำหมันสัตว์ การเลือกซื้อสินค้าราคาถูก สินค้าทางการเกษตร และสินค้า OTOP


ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล นครพนม