มุกดาหาร – ธกส. เชื่อมโยงและพัฒนาธุรกิจห่วงโซ่โคเนื้อร่วมกับเครือข่ายธุรกิจ

 


ธ.ก.ส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเชื่อมโยงและพัฒนาธุรกิจห่วงโซ่โคเนื้อร่วมกับเครือข่ายธุรกิจ”


เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ โฮเทล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเชื่อมโยงและพัฒนาธุรกิจห่วงโซ่โคเนื้อ ร่วมกับเครือข่ายธุรกิจ โดยเชิญเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการ ที่มีอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและยกระดับการประกอบอาชีพตลอดจนห่วงโซ่โคเนื้อให้เติบโต เข้มแข็ง อย่างมีคุณภาพรองรับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะโคขุนเกรดพรีเมี่ยม ที่ปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมในการบริโภคเพิ่มมากขึ้น


นายณรงค์ ขันติวิริยะกุล ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้กล่าวว่า ธนาคารฯ ได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร สกลนคร นครพนมคณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนม จัดอบรมดังกล่าวขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรที่มีอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคเนื้อของประเทศให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนนั้น มีความต้องการเป็นจำนวนมาก ซึ่งประเทศไทยผลิตได้ไม่เพียงพอทำให้ ธ.ก.ส. และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้เล็งเห็นความสำคัญและโอกาสในการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีอาชีพเลี้ยงโคเนื้อให้ได้รับการพัฒนาด้วยการจัดอบรมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตจากผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยนครพนม และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่มาร่วมอบรมในครั้งนี้


ทั้งนี้มีเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการ ที่มีอาชีพเลี้ยงโคเนื้อเข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงและพัฒนาธุรกิจห่วงโซ่โคเนื้อ จาก 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม สกลนคร มหาสารคาม ชัยภูมิ เชียงราย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ หนองคาย และจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 158 คน ภายใต้มาตรการการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร