(ชมคลิป) มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับภาคเครือข่าย จัดกิจกรรม”แบกจอบ เสียม หิ้วปิ่นโต ร่วมสานสัมพันธ์เอามื้อสามัคคี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับภาคเครือข่าย จัดกิจกรรม”แบกจอบ เสียม หิ้วปิ่นโต ร่วมสานสัมพันธ์เอามื้อสามัคคี “เพื่อ เสริมสร้างและพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะกับพื้นที่การเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา ผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้าน


ที่ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นาย ประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมือง พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ ชาวบ้านในพื้นที่ และสมาชิกเครือข่ายโคก หนอง นา จ.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรม”แบกจอบ เสียม หิ้วปิ่นโต ร่วมสานสัมพันธ์เอามื้อสามัคคี ” เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา ผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สอดคล้องกับหลักกสิกรรมธรรมชาติแบบครบวงจร ประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้มี จิตศรัทธา จำนวน 131 ต้น, ปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของหน้าดิน จำนวน 15,000 ต้น

สร้างฐานการเรียนรู้ ทั้งฐานดิน ฐานน้ำ และฐานป่า ให้เป็นศูนย์เรียนรู้แบบครบวงจร นอกจากนี้ยังมีการทำจุรินทร์ทรีบอล โยนลงไปในบ่อเพื่อป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสีย แต่ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือการทำแซนวิชปลา ด้วยการนำไม่ไผ่มาตอกเป็นเสาบริเวณมุมบ่อย้ำ จากนั้นก็นำไม้ไผ่ที่ผ่าเป็นซีกเล็กๆ มาสานให้เกิดความแข็งแรง ก่อนที่จะนำฟางแห้งมาใส่ลงไปสลับกับมูลสัตว์ให้เป็นชั้น เมื่อฟางแห้งและมูลสัตว์บ่อยสลาย จะทำให้เกิดหนอนและไรแดงเกิดขึ้นตามธรรมชาต ซึ่งเป็นอาหารของสัตว์น้ำที่มีโปรตีนสูง ช่วยลดต้นทุนจากการซื้ออาหารสำเร็จรูปได้เป็นจำนวนมาก.