อบจ.หนองบัวลำภู แจงโครงการปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์

อบจ.หนองบัวลำภู แจงโครงการปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์ หนุนเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการก่อให้เกิดผลคุ้มค่าในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู


ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางศรัณยา สุวรรณพรหม รองนายกอบจ.หนองบัวลำภู พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ อบจ.หนองบัวลำภู ลงพื้นที่พร้อมนายสุพล แก้วปัญญา รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อติดตามสอดส่องแผนงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภู ที่สวนเกษตรแบบผสมผสานของ นายสี กงชัยยา เกษตรกรผู้ปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์ ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นหนึ่งในเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับพันธ์มะขามเปรียวยักษ์ไปปลูกจำนวน 44 ต้น โดยการลงพื้นที่พบว่าพันธ์มะขามเปรี้ยวยักษ์มีสภาพที่สมบูรณ์จำนวน 37 ต้นโดยมีภรรยา ของนายสี กงชัยยา เป็นผู้ชี้แจงต่อคณะกรรมการ


นางศรัณยา สุวรรณพรหม รองนายก อบจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู มีนโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ส่งเสริมและสนับสนุน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ พัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภูอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จึงให้ความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพต่างๆ จึงได้จัดทำโครงการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์ เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภู ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


นางศรัณยาฯรองนายก อบจ.จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 4,236,000 บาท มีผู้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,247 คน ได้รับจัดสรรพันธุ์มะขามเปรี้ยวยักษ์ ให้กลุ่มเป้าหมายคนละ 44 ต้น และ อบจ.หนองบัวลำภู จัดให้การอบรมให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายนำร่องทั้งจังหวัดหนองบัวลำภู


ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์เป็นพืชทางเลือก เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร สร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภู โดยคาดว่าเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายมะขามเปรี้ยว ฝักสด ฝักแห้ง และแปรรูป(แช่อิ่ม) ฯลฯ มีพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น หลังจากเพาะปลูกได้ 3 ปี เกษตรกรก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต่อเนื่องตลอดปี ส่วนต้นกล้ามะขามเปรี้ยวยักษ์ที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำไปปลูกจะเจริญงอกงามได้ขึ้นอยู่กับการดูแลและบำรุงรักษาและให้ความสำคัญในการเพาะปลูก นางศรัณยาฯกล่าวทิ้งท้าย

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู