หนองบัวลำภู (ชมคลิป) กศน.อำเภอศรีบุญเรือง พร้อมรับการประเมิน“สถานศึกษาพอเพียง” เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กศน.อำเภอศรีบุญเรือง พร้อมรับการประเมิน“สถานศึกษาพอเพียง” เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาปีการศึกษา 2564 เพื่อขยายผลและขับเคลื่อนไปสู่นักศึกษาและประชาชน ตามยุคลรอยบาทในหลวงรัชกาลที่ 9

15 มิย.65 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นางสรัญญา บุดดา รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 ประธานคณะกรรมการการประเมินฯ และคณะลงพื้นที่ประเมินศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีบุญเรือง (กศน.อำเภอศรีบุญเรือง)ซึ่งเป็น 1 ใน 6 ศูนย์ กศน.ของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่เสนอตัวเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564


โดยมี พระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อม นายสุภโชค พลานิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู และ รักษาการ ผอ.กศน.อำเภอศรีบุญเรือง พร้อมบุคลากร และนักศึกษา ภาคีเครือข่าย กศน.อำเภอศรีบุญเรือง และมี นายนาวา กุตัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย กศน.ทั้ง 6 อำเภอ ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นเป็นการโชว์ผลงานภาคีเครือข่ายจากกลุ่มสตรีบ้านนาหว้า ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง


นางสรัญญา บุดดา รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 ประธานคณะกรรมการการประเมินฯกล่าวถึงวัตถุที่สำคัญของการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในครั้งโดยมีองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านคือด้านบุคลากร(ผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา) การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ(อาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม) ฐานการเรียนรู้ และความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก เพื่อประเมินเชิงประจักษ์ รวมถึงเป็นการนำเสนอการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบวีดีทัศน์ ก่อนที่จะชักถามตามประเด็นทั้ง 3 ด้านจากผู้เกี่ยวข้อง และลงพื้นที่เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้บริษัทพอเพียง กิจกรรมการสานกระติบข้าวด้วยต้นคล้า ณ บ้านหนองขาม-ท่างาม หมู่ 9 ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู


ในขณะที่ กศน.อำเภอศรีบุญเรือง ที่เข้ารับการประเมิน”สถานศึกษาพอเพียง” เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ด้านการศึกษา ในครั้งนี้คณะกรรมการฯได้เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ กศน.อำเภอเศรีบุญเรือง จำนวน 6 ฐานการเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ที่ 1 องค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรม การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ กิจกรรม การเลี้ยงปลาดุก กิจกรรม การปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ฐานการเรียนรู้ที่ 2 จริยธรรมนำใจ โดยมี กิจกรรม การจัดโต๊ะหมู่บูชา ฐานการเรียนรู้ที่ 3 บริษัทพอเพียง มีกิจกรรม การสานกระติบข้าวด้วยต้นคล้า ฐานการเรียนรู้ที่ 4 ห้องเรียนพอเพียง กิจกรรม การทำกระเป๋าจากกล่องนม ฐานการเรียนรู้ที่ 5 รักสามัคคี มีกิจกรรม จิตอาสา และฐานการเรียนรู้ที่ 6 รักการอ่าน กิจกรรม อ่านจับใจความหลักการทรงงาน 23 ข้อของ รัชกาลที่ 9


จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้ตรวจเอกสารหลักฐาน และสรุปผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ของ กศน.อำเภอศรีบุญเรือง “สถานศึกษา พอเพียง” เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 เพื่อขยายผลและขับเคลื่อนไปสู่นักศึกษาและประชาชน ตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อไป

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู