ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ นำ ขรก.จิตอาสา ทำความดีบริจาคเลือด ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในโอกาสวันครบรอบ 120 ปี “กรมชลประทาน”

 


เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ที่สำนักงานโครงการชลประทานศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายจำรัส สวนจันทร์ ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ นำข้าราชการจิตอาสา ในสังกัดกรมชลประทาน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการชลประทานศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (เขื่อนราษีไศล) และเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา (เขื่อนหัวนา) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนประมาณ 100 คน มาร่วมกันทำความดีบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบ 120 ปี โดยมีเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล รพ.ศรีสะเกษ มาให้บริการเจาะเลือดในครั้งนี้ด้วย


นายจำรัส กล่าวว่า การจัดกิจกรรมบริจาคเลือดในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี กรมชลประทาน ซึ่ง จ.ศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น รวม 3 วัน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การจัดประชุมเกษตรกรผู้ใช้น้ำ และหน่วยราชการต่างๆ พร้อมให้ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับชลประทานทั้งหมด โดยมีเจ้าหน้าที่จากทั้งหมด 3 หน่วยงาน ในสังกัดกรมชลประทาน ประกอบด้วย โครงการชลประทานศรีสะเกษ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (เขื่อนราษีไศล) และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา (เขื่อนหัวนา) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านของแหล่งน้ำทั้งหมด


อีกทั้งยังมีกิจกรรมการเสวนา หน่วยงานใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมด เพื่อหาแนวทางที่จะทำให้ในเขตชลประทานหรือนอกเขตชลประทาน ให้มีการปลูกพืชมูลค่าสูง ซึ่งข้อสรุปในส่วนของกรมชลประทาน มี 3 แนวทาง คือ 1.ทำอย่างไรที่จะให้แผนงานที่มีการประชุมไว้แล้วในพื้นที่ปลูก เกษตรมูลค่าสูง ที่มีการขาดแคลนแหล่งน้ำ ชลประทานต้องเข้าหาพื้นที่ตรงนั้น ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมาย 2.เรามีต้นทุนจากน้ำอยู่แล้วจำนวนมาก ประมาณกว่า 500 แห่งที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์สักเท่าไหร่ หรือยังมีน้ำต้นทุนเหลืออยู่ ตรงนี้เราก็จะกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมาย โดยเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าพื้นที่เป้าหมายเพื่อดำเนินการตามแผนงาน


และแนวทางที่ 3 เป็นแบบแพ็คเกจ ลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เป็นรูปแบบกำหนดพื้นที่เป้าหมายออกมา แล้วก็มีการบูรณาการร่วมกัน เพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน