หนองคาย – กกล.สุรศักดิ์มนตรี ประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน ลาว – ไทย (นครหลวงเวียงจันทร์ – จังหวัดหนองคาย) ครั้งที่ 8 และร่วมกิจกรรมปลูกป่าอาเซี่ยน

 


พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 (กรมทหารราบที่ 13) และพันเอก ปฏิวัติ ชื่นศรี รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 ร่วมประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน ลาว – ไทย (นครหลวงเวียงจันทร์ – จังหวัดหนองคาย) ครั้งที่ 8 ณ ห้องเกียรติยศ ด่านสากลสะพานมิตรภาพ ลาว – ไทย แห่งที่ 1 นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีหน่วยประสานงานพื้นที่ชายแดน กองทัพภาคที่ 2, หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย, สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคาย, สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4, สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย และศุลกากรจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่

ซึ่งที่ประชุมฯ ยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนในการสกัดกั้นยาเสพติด รวมทั้งการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยการประชุมในครั้งนี้ พันเอก บุนวาน พมมะวง หัวหน้าการทหาร กองบัญชาการทหารนครหลวงเวียงจันทร์ เป็นประธานร่วมฝ่ายลาว และพันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 (กรมทหารราบที่ 13) ผู้แทนผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย หลังจากจบวาระการประชุมฯได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการ “ปลูกป่าไม้อาเซี่ยน” เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศ สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นการช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ ลดสภาวะปัญหาโลกร้อน และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น จากการร่วมประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน ลาว – ไทย (นครหลวงเวียงจันทร์ – จังหวัดหนองคาย)และร่วมกิจกรรมปลูกป่าอาเซี่ยนในครั้งนี้ ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมฯ มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น พร้อมประสานงานการป้องกันปราบปรามยาเสพติดรวมถึงสิ่งผิดกฎหมายประเภทอื่นๆ และมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างผืนป่าให้กับผืนแผ่นดินอาเซี่ยนในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13