นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการติดตามการเปิดเรียน พบปะผู้ปกครองนักเรียน คณะครู กรรมการสถานศึกษา จ.อุบลฯ

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอตระการพืชพล อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโขงเจียม เพื่อตรวจราชการติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 และพบปะผู้ปกครองนักเรียน ข้าราชการครู คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร และโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม พร้อมร่วมประชุมมอบนโยบาย ใน 4 เรื่องประกอบด้วย 1.ด้านความปลอดภัยด้านสถานที่ พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัย มีระบบระบายอากาศภายในอาคาร จัดการขยะพัฒนาสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี จัดเตรียมสถานที่รับรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง (School isolation)โดยไม่มีการปิดสถานศึกษา มีแผนเผชิญเหตุสำหรับรองรับการดูแลรักษาเบื้องต้นกรณีนักเรียน ครู หรือบุคลากรในสถานศึกษามีการติดเชื้อโควิด-19 หรือผลตรวจ ATK เป็นบวกโดยมีการชักซ้อมอย่างเคร่งครัดจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ หรือ จุดล้างมือ สำหรับทำความสะอาดมือไว้ บริการ บริเวณต่าง ๆ อย่างเพียงพอด้านการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 เน้นการจัดกิจกรรมรูปแบบ Small Bubble, ควบคุมดูแลการเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา (Seal Route) อย่างเข้มข้น, ให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ นักเรียนสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 2. ด้านโอกาสพัฒนาดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษาช่วยเหลือการศึกษา ช่วยเหลือเด็กตกหล่น ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 3. ด้านคุณภาพส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแช่งชันและการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ พัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ ครูและบุคลากรต้องเป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ4. ด้านประสิทธิภาพสนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาให้เป็นต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรม เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน พัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนคุณภาพประจำจังหวัด ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกันนโยบายคุณภาพของชุมชน