พิธีมอบ” วุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเทพวงศา” รุ่นที่ 4 / 2562

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเทพวงศา โดยมี พ.ต.ท.เดชาธนพัธน์ โชคศิริวรางค์ สารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.เขมราฐ เรือโทสุริชัย รูปสวย หัวหน้าสื่อสาร นรข.เขตอุบลราชธานี ร.ต.ต.ธนภรณ์ ยังดี ผู้บังคับหมวดตชด.2272 นายจักรพงศ์ อุระ ผอ.ร.ร.บ้านนาสนามนาหว้าเกษม นางณัฐวรรณ พรมบุญ ผอ.ร.ร.บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง นางสาวศิริวรรณ พันธ์สุวรรณ ผอ.ร.ร.บ้านบุ่งเจริญ นายอุดร เหล็กกล้า ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสาภาเทศบาลตำบลเทพวงศา ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม.ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน โดยมีนายอัครินทร์ ว่องไว นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางชญานันท์ แสงคำ อดีตพัฒนาชุมชนนักประชาสัมพันธ์ เป็นพิธีกร นางสมพร สามิตติยะ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ กล่าวรายงาน โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุเป็นผู้รับมอบจำนวน 40 คน ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพวงศา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ทั้งนี้ ด้วยโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเทพวงศา ได้เปิดการเรียนการสอนภายใต้มุมมองเรื่องของผู้สูงอายุในยุคปัจจุบันจากสภาพเดิมของผู้สูงอายุที่อยู่ติดกับบ้านเปลี่ยนมาเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ติดกับสังคมและสามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขความร่วมใจทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มได้มีวิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้อย่างมีความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนได้ สร้างความสามัคคีในกลุ่มผู้สูงอายุตามคำขวัญว่า” สูงอายุอย่างมีคุณค่า ใช้สติปัญญาอย่างมีเหตุผล สร้างชุมชนให้ยั่งยืน ซึ่งในขณะที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเลี่ยงไม่ได้ หลายหน่วยงานต่างก็ตื่นตัว และเตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะระดับชุมชนท้องถิ่นที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีพื้นที่ในการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญา หรือการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆเพื่อให้ผู้สูงอายุมองเห็นคุณค่าและความสำคัญของตนเองและชุมชนประจักษ์ในศักยภาพและพลังของผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีและมีความสุข