หนองคาย – อปท.เมืองพญานาค MOU รพ.เอกชน บูรณาการระบบแพทย์ฉุกเฉิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายโรงพยาบาลเอกชน สมาคมและมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย จังหวัดหนองคาย เพื่อการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน


วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลเอกชน สมาคมและมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัย จังหวัดหนองคาย เพื่อการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ถูกเฉินจังหวัดหนองคาย โดยมีนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ( MOU)


สำหรับการลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือ(MOU) ครั้งนี้ ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย สมาคมกู้ภัยประจักษ์ สมาคมกู้ภัยร่วมใจ มูลนิธิสว่างคงคา และกู้ภัย 191 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงาน และบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดหนองคาย เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินให้ได้มาตรฐาน และถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทุกกลุ่มวัย ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดหนองคาย และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้โดยผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในท้องถิ่น โดยมีสถานที่ดำเนินงานที่ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (อาคารศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดหนองคาย ภายในบริเวณสนามกีฬาจังหวัด)

:พันธลภ แสงทอง(ฤาษีลภ) –ปวีณา ภาพ-ข่าว จังหวัดหนองคาย