ขอนแก่น – ภาครัฐมอบเอกสารสิทธิ์สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ที่บ้านโนนท่อน

นายศุภชัย ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น นายศิวกร มิราช ปลัดอำเภอ นางกรรณิกา กองฉลาด ปลัดอำเภอ นางชุณห์พิมาณ ด่านขุดทด ปลัดอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเมืองขอนแก่น คณะเทศบาลตำบลโนนท่อน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลโนนท่อน ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมพิธีมอบโฉนดที่ดินขนาด 50 ตรว. พร้อมบ้านพักอาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่ิองใช้ครัวเรือน ให้กับผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ รายนายนาริศ ขอนจะโป๊ะ ราษฎร บ้านท่อน หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง