ศรีสะเกษ – สาธารณสุขอุทุมพรพิสัย ผุดกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป “พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ”

สาธารณสุขอุทุมพรพิสัย ผุดกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป “พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” สร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง แก่ ปชช.


เมื่อเร็วๆนี้ ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป “พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมร่วมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิค โดยมี นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมด้วย นายปรีชา ปิยะพันธ์ สาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย นายธนกฤช จิริวิภากร เลขานายก อบจ.ศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.รพ.สต. และอสม.ในพื้นที่ รวมจำนวนกว่า 1,000 คน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม


นายปรีชา กล่าวว่า จากสถิติอัตราป่วยในกลุ่มโรคไม่ติดต่อ พบว่าประชากร มีอัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ในอัตราที่สูงขึ้นทุกปี ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากประชาชนขาดการส่งเสริมการออกกำลังกายและการบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี โดยมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพและมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง โดยยึดหลัก 3 อ. ได้แก่ อาหารดี ออกกำลังกายดี และอารมณ์ดี


ดังนั้น คปสอ.อุทุมพรพิสัย จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการออกกำลังกาย และเป็นต้นแบบในการออกกำลังกายแก่ประชาชน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย Kick Off ก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป “พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ” และส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้บริหารโดยการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างทีมผู้บริหารสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 กับผู้บริหารสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ อีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน