(ชมคลิป) จังหวัดมหาสารคาม เดินหน้าแถลงข่าวขับเคลื่อนการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดมหาสารคาม เดินหน้าแถลงข่าวขับเคลื่อนการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565


ที่มหา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม รองผู้ว่าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่าย องค์กร ร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าลายอัตลักษณ์ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งก็คือ ลายสร้อยดอกหมาก และลายอัตลักษณ์ประจำอำเภอทั้ง 13 อำเภอ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565


นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่ารัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ซึ่งในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จะนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ประจำจังหวัด ทุกจังหวัด ที่มีขนาดและสีสัน ตามความเหมาะสม ไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อขึ้น โดยมีการฝึกอบรมการประดิษฐ์ผีเสื้อ จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย


นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ กล่าวว่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามโดยทีมอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นวิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วยผู้แทนจาก สำนักงานเหล่ากาชาด สมาคมส่งเสริมผ้าไทย เครือข่าย OTOP จังหวัด บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้ประดิษฐ์ผีเสื้อ ที่สวยงามหลากหลายรูปแบบ ผู้ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมที่ จะได้นำความรู้ เทคนิคการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย ไปถ่ายทอดในการประดิษฐ์ผีเสื้อ ในระดับอำเภอ ถ่ายทอดสู่ชุมชน เพื่อให้พี่น้องประชาชน มีโอกาส ได้ร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565


นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม กล่าว่า นำพัฒนาการอำเภอ และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อ และกล่าวว่าในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ได้ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มองค์กรสตรี ภาคีเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ได้ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อ เช่นลายดอกดอกหมาก อ.เมืองลายดอกกุญแจ อำเภอโกสุมพิสัย ลายโกสัมพี อ.นาเชือกลายดอกขจร อ.วาปีลายข้าวสาร อ.นาดูลายหัวนาคเพื่อให้จังหวัดคัดเลือกนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ต่อไป