ศรีสะเกษ – นอภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ เปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี ผุด 8 ด่านชุมชน อบต.เสียว พร้อมบริการประชาชนช่วงสงกรานต์

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่บริเวณหน้า อบต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิดจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 อบต.เสียว โดยมี นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ นายก อบต.เสียว ในฐานะ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.เสียว อสม. อปพร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม


นายจันทร์ กล่าวว่า ในปัจจุบันสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่ รวมถึงความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ และสังคมโดยรวมเป็นจำนวนมากนับมูลค่ามิได้ ซึ่งขณะนี้ประชาชนมีการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก การจราจรบนถนนทางหลวงสายต่างๆ หนาแน่นและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงมากขึ้นเรื่อยๆ


ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยที่สุด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 อบต.เสียว จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี และจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการประสานงาน บูรณาการ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในระดับท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์ถึงสาเหตุและกำหนดมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ


โดยมีการตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และด่านชุมชน จำนวน 8 ด่าน ที่บ้านเสียว หมู่ที่ 2 บ้านหนองสำโรง หมู่ที่ 4 บ้านสามขา หมู่ที่ 11 บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 บ้านตลาด หมู่ที่ 9 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 12 บ้านหนองแคน หมู่ที่ 5 และบ้านหนองพระ หมู่ที่ 7 ด้วย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน เกิดความตื่นตัว และตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน โดยการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกกันน็อค และคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่ เพื่อให้เกิดด่านชุมชน ในการเฝ้าระวังและบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเสียว


รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนแวะพักผ่อนในการเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม ณ จุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้น้อยลง และเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน เพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านความความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เพื่อเฝ้าระวังป้องปรามผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ตำบลเสียวต่อไปเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน