ศรีสะเกษ – ผุดโครงการฝึกอาชีพติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ แก่เกษตรกร-แรงงานนอกระบบ-สู้วิกฤตโควิด-19

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบ วุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมโครงการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกลุ่มแรงงานนอกระบบ และผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตโควิด-19 ตามโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตรการติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ หลักสูตร 30 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน และจบการฝึกอบรม จำนวน 18 คน


นางทัศนี กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2565 นี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มีแผนงาน โครงการในการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกลุ่มแรงงานนอกระบบ และผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตโควิด-19 ตามโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ให้มีความรู้ มีอาชีพแห่งอนาคตรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ศึกษาความรู้ในกระบวนการผลิตพืช การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานด้วยความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์พืช และผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิดเกษตรอัจฉริยะ การผลิตผลิตพืชและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีหลักสูตรให้เลือกฝึกตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่


สำหรับจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ ได้เลือกหลักสูตรการติดตั้งเครื่องรดน้ำระบบอัตโนมัติ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการติดตั้งระบบน้ำอัตโนมัติ อุปกรณ์ที่ใช้การควบคุม การต่อใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ การออกแบบและการติดตั้ง การบำรุงรักษาอุปกรณ์ การเปิดร้านค้าออนไลน์ และการวัดและประเมินผล โดยหลังจากนี้ จะได้มีการติดตามผลการประยุกต์ใช้ความรู้ เปรียบเทียบ ก่อน-หลัง การดำเนินงานภายใน 3 เดือนหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการปรับปรุงการผลิตพืช และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน