(ชมคลิป) เกษตรหนองบัวลำภู ปิ้งสุดยอดไอเดีย เกษตรกรยุคใหม่ Young Smart Farmer เฟส 2 ต้องปราดเปรื่อง(Smart Farmer)

เกษตรหนองบัวลำภู ปิ้งสุดยอดไอเดีย เกษตรกรยุคใหม่ Young Smart Farmer เฟส 2 ต้องปราดเปรื่อง(Smart Farmer).ปรับเปลี่ยนจากทำมากได้น้อยเป็นทำน้อยได้มาก สอดคล้องกับโมเดล Thailand 4.0 สู่การเกษตรสมัยใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริษัท กอเงินออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด แปลงต้นแบบ Young Smart Farmer ของนายพิชิต พิลาศรี บ้านหนองทุ่งมน หมู่ 3 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นYoung Smart Farmer จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 2 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี พ.ศ. 2565โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการและเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของ นายพิชิต พิลาศรี Young Smart Farmer ต้นแบบ จังหวัดหนองบัวลำภู

พร้อมด้วยนายอำพน ศิริคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู นางศรัณยา สุวรรณพรหม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัดและอำเภอเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีสมาชิก Young Smart Farmer จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2564 และ Young Smart Farmer ปี พ.ศ.2565 รวมทั้งสิ้นร่วม 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมและศึกษาดูลานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมและนำเสนอผลผลิตในพื้นที่ทั้ง 6 อำเภอ

นายอำพน ศิริคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าการอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นYoung Smart Farmer จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 2 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี พ.ศ. 2565 ในวันนี้เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถด้านการเกษตรและสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดจนเป็นเกษตรกรมืออาชีพ ตามที่รัฐบาลมุ่งให้คนรุ่นใหม่ที่จบภาคการเกษตร

มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการเกษตรทั้งระบบ เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเกษตร การพึ่งพาตนเอง และการแข่งขันทางการค้าในอนาคต ซึ่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันมาทำการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนจากทำมากได้น้อยเป็นทำน้อยได้มาก สอดคล้องกับโมเดล Thailand 4.0 เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่

เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบัน จังหวัดหนองบัวลำภู มีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการและ ผ่านการประเมินคุณสมบัติเป็น Young Smart Farmer จำนวน 139 ราย โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาต่อยอดให้Young Smart Farmer เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ ที่มีการบริหารจัดการการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่น รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และดำเนินงานด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพจนทำให้ชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรใน 5กิจกรรมสำคัญๆที่กำหนดไว้

ในขณะที่ กิจกรรมที่สำคัญในวันนี้ได้แก่การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการแปรรูปผลผลิตการการเกษตรการตลาดสินค้าเกษตร และเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลผลิตการการเกษตร ณ แปลงต้นแบบของนายพิชิต พิลาศรี (บริษัท กอเงินออร์แกนิคฟาร์ม) หมู่ 7 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู และ อบรม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อผลิตสินค้า เกษตรตามมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หัวข้อ ตลาดเกษตรกรตลาดเกษตรกรออนไลน์แก่ Young Smart Farmer ณ แปลงนายเชิดศักดิ์ เจริญศรี (ไร่ปันสุข) หมู่ 12 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

จากนั้น นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ของนายพิชิต พิลาศรี Young Smart Farmer ต้นแบบ จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมกล่าวชื่นชมประธานบริษัทฯที่พลิกผันชีวิตตนเองจากรายได้วันละ 700 บาทมาเป็นธุรกิจขนาดกลางที่มีกำลังผลิตผลิตภัณฑ์ได้เป็นเดือนละ ล้านกว่าบาท


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู