หนองบัวลำภู (ชมคลิป) นายอำเภอนากลาง ชื่นชม 42 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายหลังเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติคนหัวใจเพชรงดเหล้าตลอดชีวิตและคนหัวใจหินงดเหล้าครบพรรษา

 

ที่หอประชุมอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู นายวุฒิพงษ์ ใจยศ นายอำเภอนากลาง มอบเกียรติบัตรและเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติชาวอำเภอนากลาง ซึ่งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงคนหัวใจเพชรงดเหล้าตลอดชีวิต และคนหัวใจหินปฏิบัติตนงดเหล้าครบไตรมาสในเทศกาลเข้าพรรษาที่ผ่านมา จำนวน 42 คน ในที่ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผญบ.สารวัตรกำนัน ผช.ผญบ.ของอำเภอนากลางร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

นางวิริยา แก่นปัดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติคนหัวใจเพชรงดเหล้าตลอดชีวิตและคนหัวใจหินงดเหล้าครบพรรษา ในวันนี้สืบเนื่องจากเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดหนองบัวลำภู จัดให้มีพิธี “ ลงนามบันทึกข้อตกลงพร้อมขับเคลื่อนนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษา หนุนเสริมงานบุญประเพณีปลอดเหล้าต้าน Covid -19 จังหวัดหนองบัวลำภู”

โดยขอให้แต่ละหน่วยงานในทุกพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา จัดเก็บข้อมูลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้คนงดเหล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ต่อยอดการส่งเสริมสัมมาชีพคนเลิกเหล้า ส่งเสริมให้เกิดงานบุญประเพณีปลอดเหล้าระดับชุมชนพร้อมดำเนินการคัดเลือก 1 พื้นที่ต้นแบบในปีที่ผ่านมา และอำเภอนากลางได้เลือกพื้นที่ ต.อุทัยสวรรค์ เป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรมชุมชนคนสู้เหล้า อีกทั้งเป็นต้นแบบในการจัดงานบุญประเพณีงานเทศกาลสำคัญปลอดเหล้าในวันนี้

ในขณะที่ นายวุฒิพงษ์ฯนายอำเภอนากลาง กล่าวชื่นชมผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองทั้งคนหัวใจเพชร และคนหัวใจหิน ถือได้ว่าวันนี้เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของผู้ที่ได้รับการรับรองว่ามีความตั้งใจเด็ดเดี่ยว ที่ตั้งใจเลิกเหล้าตลอดชีวิต จนเป็นสุดยอดหัวใจเพชร และคนหัวใจหิน ที่ปฏิบัติตนงดเหล้าครบพรรษา เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติคนหัวใจเพชรและฉลองชัยคนหัวใจหินในวันนี้ นับเป็นเกียรติ และเป็นการยกย่อง ชื่นชมท่านสำหรับนักรณรงค์ทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ ส่งเสริมคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดำเนินชีวิตเพื่อการพึ่งตนเอง แก้ไขปัญหาของตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงความคิด

การลดละ อบายมุขทุกประเภท การดำรงตนด้วยสติปัญญา ด้วยความเพียร เมื่อสามารถพึ่งตนเองได้แล้วก็ควรช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น หรือมีการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย ชุมชนส่งเสริมภูมิปัญญาของบุญประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมให้เข้มแข็ง รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลย์ตามวิถีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในท้องถิ่นต่อไป

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู