สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานตลาดนัดเกษตรอินทรีย์โขงชีมูล ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคมถึง 3 เมษายน 2565

ที่บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าตามโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์กิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสองประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายธนูสิน ไชยศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการเปิดงานโดยการจัดงานตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ โขง ชีมูล ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตผู้ประกอบการและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบถึงคุณประโยชน์ของสินค้าอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ รวมทั้งสินค้าและผลิตภัณฑ์โอท็อป สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพดี เพื่อเพิ่มปริมาณการค้าและบริโภคทั้งในและต่างประเทศ เป็นการสร้างโอกาสการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายธุรกิจการค้าระหว่างผู้ประกอบการและนักธุรกิจหรือผู้ที่มีความสนใจ รวมทั้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบด้านการตลาดจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าเกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สินค้าโอท็อปของผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร สมาชิกเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ เครือข่ายสินค้าโอท็อปผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน รวมจำนวน 60 คูหา นอกจากนี้ยังมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ โดยเชิญนักธุรกิจผู้ซื้อร่วมเจรจาธุรกิจกับเกษตรกรผู้ผลิตผู้ประกอบการภายในงาน เพื่อเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายธุรกิจการค้าการจัดงานครั้งนี้ได้มีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยผู้จำหน่ายสินค้าทุกรายต้องได้รับวัคซีนมาแล้วอย่างน้อยสองเข็มและต้องผ่านการตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนเข้าจำหน่ายสินค้าและยังได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด