พด.หนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรม ” 1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน”ในรูปแบบจิตอาสา บริการเพื่อเกษตรกร

พด.หนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรม ” 1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน”ในรูปแบบจิตอาสา บริการเพื่อเกษตรกร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้( 30 มีค.65) ณ แปลงส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(พืชผัก) บ้านหนองม่วงชมพูทอง ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายไพบูลย์ จันทะอุทัย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันจัดกิจกรรม ” 1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน”ในรูปแบบจิตอาสา บริการเพื่อเกษตรกร เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2565 ขึ้น

โดยเป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะจิตอาสา เยี่ยมเยียนประชาชน และนำส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู ออกให้บริการประชาชน พร้อมจัดกิจกรรมในส่วนของหน่วยงานในแต่ละกิจกรรม สำหรับสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู จัดให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน ให้คำแนะนำการจัดการดิน แจกจ่ายผลิตภัณท์สารเร่งซุปเปอร์ พด.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ให้คำแนะนำด้านกองทุน และการดูแลหนี้เกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู และเกษตรอำเภอศรีบุญเรือง ให้คำแนะนำการทำเกษตรอินทรีย์ การใช้สารสารชีวภัณฑ์ แจกจ่ายไตรโครเดอร์ม่า

สำนักงานปฏิรูปที่ดินหนองบัวลำภู ให้คำแนะนำเรื่องการจัดสรรที่ดินและการมอบเอกสารสิทธิ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ให้คำแนะนำการจัดทำบัญชี และแนะนำแอพพลิเคชั่นในการจัดทำบัญชี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหวัดหนองบัวลำภู ให้ความรู้เรื่องบทบาทสหกรณ์ และการรวมกลุ่มสหกรณ์ สำนักงานปศุสัตว์หนองบัวลำภู ให้คำแนะนำในการป้องกันโรคในสัตว์ วัคซีนสำหรับสัตว์ และการจัดการฟาร์ม และสำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ให้คำแนะนำในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ และการบริหารทรัพย์พนากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้มีผู้นำท้องถิ่น หมอดินอาสาและเกษตรกรเข้ารับบริการประมาณ 70 คน

นายไพบูลย์ จันทะอุทัย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู กล่าวว่าสำหรับ”วันข้าราชการพลเรือน” ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นจุดเริ่มต้นที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ ของรัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนได้เห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะมีวันข้าราชการพลเรือนขึ้นมา และควรถือเอาวันที่ 1 เมษายน เป็น “วันข้าราชการพลเรือน” เหตุผลที่ต้องเป็นวันนี้ก็เพราะเป็นวันที่ได้มีการประกาศใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2472 และยังเป็นเครื่องแสดงถึงกตเวทิคุณสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯอีกด้วย

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู