(ชมคลิป) จังหวัดเลยจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านปี 65


เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปี 2565 มีนายชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมงาน


นายชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยกล่าวรายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ ๒๐ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จังหวัดเลย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ได้เห็นความสำคัญของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่ปฏิบัติงานในชุมชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมาโดยตลอด จนเป็นที่ยอมรับขององค์การอนามัยโลกและทุกประเทศทั่วโลก จากผลงานที่โดดเด่นในการเป็นทัพหน้าในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากภาวะวิกฤตนี้ เนื่องในงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ


จังหวัดเลย จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดเลย ประจำปี 2565 ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ และยกระดับ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ให้ดูแลสุขภาพคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สมาร์ท อสม. ในการจัดการสุขภาพชุมชน อีกทั้งเพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเสริมสร้าง ขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน


โดยช่วงเช้ามีสอนวิธีการตรวจ ATK ด้วยตนเอง อสม.ตรวจ ATK ด้วยตนเอง/ลงผลตรวจ ตรวจสุขภาพ อสม.ตามช่วงอายุ สอนการใช้ Appication สมาร์ท อสม.
อสม.รู้จักคุณ (หมอคนที่ 1) และการมอบโล่/ใบประกาศเกียรติคุณ มอบเหรียญ อสม. 10 ปี,20 ปี, 30 ปี,และ 40 ปี เป็นอันเสร็จพิธี

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /