อุบลฯ นำจิตอาสาเฉพาะกิจ โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ขุดลอกคลองสาธารณะ ชาวบ้าน 11 หมู่ได้ใช้ประโยชน์ แก้ภัยแล้ง

ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน /ได้จัดโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ปี พ.ศ.2565/ โดยมีแนวความคิด คือ/ดำเนินการสร้างแหล่งน้ำเพิ่มเติมจังหวัดละ 1 แห่ง/ ลักษณะการดำเนินงาน/เป็นการลงแขกเอามื้อสามัคคี /ให้แต่ละหน่วยงานในพื้นที่/สนับสนุน คน เครื่องจักรงบประมาณ /โดยประชาชนมีส่วนร่วมจังหวัดอุบลราชธานี/ จึงได้คัดเลือก ห้วยสาธารณะคำปลากั้ง /หมู่ที่ 4 / ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีเป็นโครงการนำร่อง/และจะได้ขยายผลไปในทุกอำเภอ /อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง / พื้นที่การดำเนินโครงการ /ซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 100 ครัวเรือน มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 600 ไร่ /อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่/ด้วยสำนึก ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ/ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย /ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย/จะขอสืบสานพระราชปณิธาน/ด้วยความจงรักภักดี / จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมือง /และสร้างสรรค์คุณประโยชน์/ แก่ประเทศชาติ และประชาชน/สนองพระมหากรุณาธิคุณ/อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี /การน้อมนำแนวพระราชดำริ /มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม/และความร่วมมือร่วมใจกัน/ทำความดีด้วยหัวใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวม/โดยไม่หวังผลตอบแทน/

โดยในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี วันนี้ 21 มีนาคม 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธารเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ปี พ.ศ.2565 ณ ห้วยสาธารณะคำปลากั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู /นายศุภภิมิตร เปาริก / นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/ภาครัฐ ภาคเอกชน/จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน /และพี่น้องประชาชนชาวอุบลราชธานี/ ได้พร้อมใจกัน/ดำเนินโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ปี พ.ศ.2565 /เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึก / ในพระมหากรุณาธิคุณ /

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งในวันนี้ (21 มี.ค.65)เป็นการขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์ที่ตื่นเขิน กำจัดวัชพืชที่ขึ้นกีดขวางทางน้ำ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 300 เมตร หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำให้แหล่งน้ำดังกล่าว สามารถกับเก็บน้ำได้ ชาวบ้านกว่า 100 หลังคาเรือน 11 หมู่บ้านจะได้ใช้ประโยชน์ สามารถสูบน้ำมาทำการเกษตรกร และเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติของชาวบ้านต่อไป

ภาพ/ข่าว : (วิชิต) วัชรพล มีสวัสดิ์ อุบลราชธานี