อบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร ทภ.2 รุ่นที่ 4 “กองทัพบกของประชาชน “

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 กรมทหารราบที่13 และหน่วยรองกรมทหารราบที่ 13 ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 4 และร่วมงานเลี้ยงพัฒนาสัมพันธ์ ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร กองพันทหาราบที่ 1 กรมทหาราบที่ 13 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารในสาขาอาชีพต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับทราบภารกิจการปฏิบัติงานของกองทัพ

โดยหน่วยได้จัดให้มีการแสดงยุทธวิธีทางทหารให้รับชม และการพาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีความผูกพันธ์เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ ซึ่งสามารถที่จะเกื้อกูลการปฏิบัติงานให้เกิดผลดีต่อประชาชนร่วมกัน ตามเจตนารมณ์ที่ว่า“กองทัพบกของประชาชน” ทำให้เกิดความรักความสามัคคี อีกทั้งยังเป็นการวางแผนการและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้คณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 4 มีความรักความสามัคคี รู้จักหน่วยงานทหารและภารกิจที่สำคัญของหน่วย มีความสัมพันธ์กับหน่วยทหารและระหว่างสมาชิกเพื่อนนักศึกษาในรุ่นแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นและพร้อมให้ความร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13