มหาสารคาม(ชมคลิป)หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ร้องเรียนการบริหารงานมูลนิธิไม่โปร่งใสในการใช้เงินบริจาค

 


วันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม นายโฆษิต เหล่าสุวรรณ ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการชุดปัจจุบัน อดีตคณะกรรมการบริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้บริจาค ได้เข้าร้องเรียน เกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานของมูลนิธิมหาสารคามการกุศล (จีเสียงเกาะ)ของประธานมูลนิธิคนปัจจุบัน ในเรื่องการบริหารงานที่ไม่โปร่งใส ไม่มีการเลือกตั้งมาประธานมูลนิธิมาตั้งแต่ปี 2553 ไม่มีการส่งงบดุลให้สำนักงานตรวจสอบบัญชี ไม่มีการสรุปรายรับรายจ่ายที่ได้นำเงินบริจาคมาใช้ในบ้างเดือนปกปิด ไม่ให้กรรมการได้นำออกจากที่ประชุม อย่างเช่น ในช่วงที่ปี 2564 มูลนิธิดำเนินการอาสารับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดกลับมารักษาตัวที่จังหวัดมหาสารคามจำนวน 20 ครั้งๆละ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท แต่มิได้มีการแถลงรายละเอียดรายรับรายจ่ายให้ที่ประชุมได้รับทราบ การนำเงินบริจาคไปใช้ไม่ตรงวัตถประสงค์ของมูลนิธิ เช่นได้ลงบันทึกในบัญชีรายจ่ายว่าได้มอบเงินให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อใช้ในการรักษาพ่อซึ่งป่วยเป็นมะเร็งในระยะสุดท้ายจำนวน 100,000 บาท โดยมิได้มีการขออนุมัติต่อที่ประชุม (อ้างอิง บัญชี เดือน ต.ค.64) จากตรวจยอดเงินคงเหลือในบัญชียอดเมื่อเดือนมีนาคม64 3,239,744.07 บาท เดือนตุลาคม 64 มียอดเหลือ 897,094 บาท ไม่มีรายละเอียดชี้แจงที่ชัดเจน อย่างเดือนธันวาคม 2564 ทางมูลนิธิฯ ได้จัดการประชุมสามัญประจำปี 2564 และมีการมอบเอกสารการดำเนินงานตลอดจนทั้งบัญชีรายรับรายจ่ายตลอดปี 2564 ให้ที่ประชุมได้รับทราบแต่เมื่อพิจารณาดูแล้วบัญชีดังกล่าวแล้ว พบว่าตัวเลขยอดรวมรายรับรายจ่ายแต่ละเดือน ไม่สอดคล้องกับบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือนที่ได้มีการแถลงต่อที่ประชุมทุกๆเดือน จึงมีเหตุให้สงสัยว่าตัวเลขฉบับไหนที่ถูกต้อง รวมทั้งยอดคงเหลือในบัญชีตามรายงานดังกล่าว สอดคล้องกับยอดในสมุดบัญชีธนาคารหรือไม่