เลย (ชมคลิป) วธ.ร่วมกับชาวเลยชวนเที่ยวงานสวมหน้ากาก ยลงานศิลป์ เช็คอินริมโขง“Mask Festival 2022”


วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น.ที่ลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก เขตเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมสวมหน้ากาก ยลงานศิลป์ เช็คอินริมโขง “Mask Festival 2022” โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย วัฒนธรรมจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนมหาวิทยาลัย เครือข่ายศิลปินร่วมสมัย ศิลปินพื้นบ้าน ชุมชนคุณธรรมฯเข้าร่วม ณ ลานวัฒนธรรมเชียงคาน เมืองโบราณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง (หน้าวัดท่าคก) ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า นโยบายของนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมุ่งขับเคลื่อนนโยบายโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดัน “Soft Power”เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ 5 F ได้แก่ อาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) มวยไทย (Fighting) และการอนุรักษ์และขับเคลื่อน เทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) และปรับเปลี่ยนบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ “วัฒนธรรมทำดี ทำงาน ทำเงิน” ยกระดับงานศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้มีบทบาทพลิกฟื้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศ
ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายศิลปินร่วมสมัย ศิลปินพื้นบ้าน ชุมชนคุณธรรมและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในอ.เชียงคาน จ.เลย จัดโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมสวมหน้ากาก ยลงานศิลป์ เช็คอินริมโขง “Mask Festival 2022” ขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2565 ณ ลานวัฒนธรรมเชียงคาน เมืองโบราณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง (หน้าวัดท่าคก) ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย
ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า กิจกรรมนี้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับหน้ากากของจังหวัดเลยมาพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น หน้ากากผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย หน้ากากผีขนน้ำ อำเภอเชียงคาน หน้ากากผีบุ้งเต้า อำเภอภูเรือ ซึ่งถือว่าเป็นทุนวัฒนธรรมที่สำคัญและยังเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว การจำหน่ายของฝาก ของที่ระลึก ให้ชุมชนเป็นจำนวนมาก มาต่อยอดเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี เสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศไทยและในพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำโขง โดยมุ่งก่อให้เกิดการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระหว่างพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำโขง รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้พัฒนาต่อยอดกลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทย และพื้นที่ในแถบลุ่มแม่น้ำโขง
ทั้งนี้ ภายในงานสวมหน้ากาก ยลงานศิลป์ เช็คอินริมโขง “Mask Festival 2022” มีกิจกรรมมากมาย เช่น ขบวนพาเหรดหน้ากากแฟนซี The Carnival Mask Of Loei ประกอบด้วยหน้ากากผีบุ้งเต้า หน้ากากผีขนน้ำ หน้ากากผีตาโขนและหน้ากากแฟนซีจากส่วนราชการและหน้ากากนานาชาติจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ นิทรรศการงานศิลป์ร่วมสมัย ริมฝั่งโขง (หน้ากากสีสัน คัลเลอร์ฟูล) นิทรรศการหน้ากากนานาชาติ นิทรรศการหน้ากากจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ นิทรรศการลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดเลย การแสดงศิลป์ร่วมสมัย ถนน Street Art at Loei ณ เชียงคาน การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย(CCPOT) อาหารและขนมพื้นบ้านจากชุมชนคุณธรรมฯและเครือข่ายทางวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฯลฯ ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /