อุดรธานี – ร.13 พัน.2 จัดกำลังพลเข้าฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้กำลังเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธุ์ดี และเจ้าหน้าที่ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ของหน่วย เข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้เชิงลึก ในการเลี้ยงดูแลและขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์ประมงน้ำจืดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้เข้ารับการอบรมวิธีการเพาะเลี้ยงกบ , ปลานิล , ปลาตะเพียน , การทำอาหารปลาโดยใช้วัตถุดิบตามท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงปลา และการป้องกันโรคที่จะเกิดต่อสัตว์เลี้ยงในน้ำ จากการที่กำลังพลของหน่วยได้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ทำให้ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำความรู้ที่ได้ ไปขยายผลสู่กำลังพล ครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13