ศรีสะเกษ – สาธุชนปลาบปลื้ม! เจ้าคณะภาค 10 มอบตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอศิลาลาด แด่ พระปลัด จรัน อนังคโณ พระนักเทศน์-นักปฏิบัติ ที่ชาวพุทธเลื่อมใสศรัทธา


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ศาลาวัดดงก้าวกัลยาราม ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายกองตรี ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอศิลาลาด แด่พระปลัด จรัน อนังคโณ เจ้าคณะตำบลคลีกลิ้ง เจ้าอาวาสวัดดงก้าวกัลยาราม โดยมี พระมหาภิลักษณ์ ปัญญาวโร เลขานุการเจ้าคณะภาค 10 พร้อมด้วยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน จ.ศรีสะเกษ ร่วมแสดงความปลาบปลื้ม ปีติยินดี ในพิธีดังกล่าวด้วยเป็นจำนวนมาก
พระมหาภิลักษณ์ ปัญญาวโร เลขานุการเจ้าคณะภาค 10 กล่าวว่า ตามที่เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีลิขิตถึงเจ้าคณะภาค 10 แจ้งว่า ตามที่มีบทบัญญัติ ในข้อ 4 (ก) แห่งระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ให้มีรองเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะจังหวัด พ.ศ. 2537 ระบุว่า ในเขตปกครองท้องที่อำเภอฝ่ายคณะสงฆ์ใด ถ้ามีวัดไม่ต่ำกว่า 30 วัด ให้เจ้าคณะภาคพิจารณาตามข้อเสนอของเจ้าคณะจังหวัด ให้อำเภอนั้นมีรองเจ้าคณะอำเภอได้ 1 รูป นั้น ซึ่งขณะนี้ เขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอศิลาลาด มีจำนวนวัดเข้าเกณฑ์ตามที่กำหนด เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของเจ้าคณะอำเภอ
เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ จึงเสนอขอแต่งตั้ง พระปลัด จรัน ฉายา อนังคโณ วัดดงก้าวกัลยาราม เจ้าคณะตำบลคลีกลิ้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอศิลาลาด แต่งตั้งใหม่ เพื่อให้เจ้าคณะภาคพิจารณา และเพื่อขออนุมัติจากเจ้าคณะใหญ่ และในการนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก วัดไตรมิตรวิทยาราม ได้ลงนามอนุมัติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้เจ้าคณะภาคดำเนินการแต่งตั้งได้ จึงเป็นเหตุนำมา ซึ่งการประกอบพิธีในวันนี้
สำหรับ พระปลัด จรัน อนังคโณ เป็นพระนักเทศน์ พระนักปฏิบัติ ที่พุทธศาสนิกชนทั่วไป ให้ความเคารพ นับถือ ศรัทธา โดยเฉพาะชาวอำเภอศิลาลาด อำเภอใกล้เคียง ของ จ.ศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นประธานสงฆ์อุทยานธรรมดงยาง สถานที่ปฏิบัติธรรม นำอบรมพระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาผู้สนใจ ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน และออกจาริกธุดงค์ในภาคต่างๆของประเทศ ตามป่าตามเขาจนมีหมู่คณะสนใจติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พร้อมจัดอบรมธรรมะ และแสดงธรรม ตามวัด หน่วยงานราชการ โรงเรียน ชุมชนต่างๆ จนเป็นที่รู้จักของพระสงฆ์ สามเณร ประชาชนมากมาย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน