กาฬสินธุ์ – ศาลกาฬสินธุ์ไกล่เกลี่ยหนี้เกษตรกรก่อนถูกฟ้องตามกฎหมาย


ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการร่วมมือประสานใจ ไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้เกษตรกรลูกค้า ธกส. ก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมาย เพื่อแก้ไขและพัฒนาคุณภาพหนี้ ลดปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาล โดยมีลูกค้าร่วมโครงการ 60 ราย มูลค่าต้นเงินชำระกว่า 100 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ศาล จ.กาฬสินธุ์ นางวัฒนานันท์ ธรรมบุตร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาล จ.กาฬสินธุ์ นายพูลศักดิ์ นามเพ็ง หัวหน้าส่วนช่วยอำนวยการประจำศาล จ.กาฬสินธุ์ จ.ส.ต เดชา บุญสุระ นิติกรชำนาญการพิเศษ ประจำศาล จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศาล จ.กาฬสินธุ์ และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดโครงการร่วมมือประสานใจ ไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้เกษตรกรลูกค้า ธกส. ก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมาย โดยมีลูกค้า ธกส.ร่วมโครงการ 60 คน
นางวัฒนานันท์ ธรรมบุตร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาล จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากสภาพเศรษฐกิจสังคมปัจจุบัน เช่น ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และปัญหาเศรษฐกิจ ทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ธกส.ลดลง ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ส่งผลให้เป็นหนี้ค้างยาวนานกับ ธกส. ศาล จ.กาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกับ ธกส.จัดโครงการร่วมมือประสานใจ ไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้เกษตรกรลูกค้า ธกส. ก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี ปีบัญชี 2564 โดยมีลูกค้า ธกส.ร่วมโครงการไกล่เกลี่ย 60 ราย เป็นเงินต้นหนี้ค้างชำระกว่า 100 ล้านบาท
ด้านนายพูลศักดิ์ นามเพ็ง หัวหน้าส่วนช่วยอำนวยการประจำศาล จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าโครงการร่วมมือประสานใจ ไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้เกษตรกรลูกค้า ธกส. ก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายดังกล่าว เพื่อช่วยลดภาระหนี้สินของเกษตรกรลูกค้า ที่มีเหตุผิดปกติ มีศักยภาพต่ำ และมีหนี้เป็นภาระหนัก ที่เกิดจากเหตุสุจริตและจำเป็น, เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้กลับมาทำการผลิตได้ใหม่ ทำให้มีรายได้เพิ่ม ส่งผลให้เกษตรกรและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น, เพื่อแก้ไขและพัฒนาคุณภาพหนี้ของธนาคาร และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้ ลดปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลด้วยความสมัครใจของลูกค้า สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและนโยบาย ธกส. สร้างความพึงพอใจและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า โดยศาลยุติธรรม เป็นสื่อกลางในการเกลี่ยเกลี่ยประนอมหนี้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ดีของ ธกส. ป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ และแก้ไขป้องกันหนี้ขาดอายุความอีกด้วย